เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

พืชไร่

การปลูกมันสำปะหลัง

ชนิดของมันสำปะหลัง

สามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ

  1. ชนิดหวาน เป็นมันสำปะหลังที่ใช้เพื่อการบริโภค มีปริมาณกรดไฮโดรไซยานิคต่ำ ไม่มีรสขม สามารถใช้หัวสดทำอาหารได้โดยตรง เช่น นำไปนึ่ง เชื่อม หรือทอด ซึ่งได้แก่ พันธุ์ห้านาที พันธุ์ระยอง 2 เป็นต้น
  2. ชนิดขม เป็นมันสำปะหลังที่มีรสขม ไม่เหมาะสำหรับการบริโภคของมนุษย์หรือใช้หัวสดเลี้ยงสัตว์โดยตรง เนื่องจากมีปริมาณกรดไฮโดรไซยานิคสูง มีความเป็นพิษต่อร่างกาย ต้องนำไปแปรรูปเป็นมันอัดเม็ดหรือมันเส้นแล้วจึงนำไปเลี้ยงสัตว์ได้ ซึ่งได่แก่ พันธุ์ระยอง 1,พันธุ์ระยอง 3,พันธุ์ระยอง 5 , พันธุ์ระยอง 60 ,พันธุ์ระยอง 90 และเกษตรศาสตร์ 50

สำหรับมันสำปะหลังที่ปลูกในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นชนิดขมเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม โดยพันธุ์ที่ปลูกกันมากคือพันธุ์พื้นเมีอง ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นพันธุ์ที่มีการนำเข้ามาจากประเทศมาเลเซีย ต่อมากรมวิชาการเกษตรและมหาวิทยาลัยได้มีการวิจัยปรับปรุงพันธุ และแนะนำให้เกษตรกรนำไปปลูกดังนี้ คือ

พันธุ์ระยอง 1

คัดเลือกพันธุ์ในประเทศ และแนะนำพันธุ์ปี 2518
ลักษณะเด่น ผลผลิตสูง ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี
ลักษณะด้อย ปริมาณแป้งต่ำ

พันธุ์ระยอง 2

นำเมล็ดพันธุ์ลูกผสมจากCIAT มาคัดเลือก และแนะนำพันธุ์ในปี 2527
ลักษณะเด่น หั่นเป็นแว่นๆได้ง่าย นำมาทอดมีรสชาติดี
ลักษณะด้อย ปริมาณแป้งต่ำ ไม่สามารถปลูกขายส่งโรงงานอุตสาหกรรมได้ คุณภาพหัวขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม

พันธุ์ระยอง 3

นำเมล็ดพันธุ์ลูกผสมจากCIAT มาคัดเลือก และแนะนำพันธุ์ในปี 2526
ลักษณะเด่น ให้ผลผลิตมีเปอร์เซนต์แป้งสูง ตอบสนองต่อปุ๋ย และความอุดมสมบูรณ์ของดินสูง
ลักษณะด้อย ท่อนพันธุ์เสื่อมความงอกเร็ว แตกกิ่งต่ำ ยากแก่การกำจัดวัชพืช

พันธุ์ระยอง 60

ผสมและคัดเลือกพันธุ์ในประเทศ แนะนำพันธุ์ให้ปลูกในปี 2530
ลักษณะเด่น อายุการเก็บเกี่ยวสั้น ให้ผลผลิตสูง
ลักษณะด้อย ปริมาณแป้งไม่สูง และเนื้อในของหัวมีสีขาวครีม

พันธุ์ระยอง 90

ผสมและคัดเลือกพันธุ์ในประเทศ และแนะนำพันธุ์ในปี 2534
ลักษณะเด่น ผลผลิตและแป้งสูง ตอบสนองต่อปุ๋ยและความอุดมสมบูรณ์ของดินสูง
ลักษณะด้อย ลำต้นโค้ง หากมีการแตกกิ่งจะทำให้ดูแลรักษายาก ต้นพันธุ์เสื่อมคุณภาพเร็ว

พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50

ผสมพันธุ์ระหว่างระยอง 1 และระยอง 90 มีการแนะนำพันธุ์ ในปี 2535
ลักษณะเด่น เปอร์เซนต์ความงอกและการอยู่รอดค่อนข้างสูง
ลักษณะด้อย ในสภาพแวดล้อมที่ผิดปกติ จะมีการแตกกิ่งต่ำทำให้ไม่สะดวกในการปฏิบัติดูแลรักษา

» ชนิดของมันสำปะหลัง
» ฤดูปลูก
» การเตรียมดิน
» การเตรียมท่อนพันธุ์
» วิธีการปลูก
» การดูแลรักษา
» โรคและแมลงศัตรูที่สำคัญ
» วิธีการเก็บเกี่ยว
» ความเป็นพิษของมันสำปะหลัง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย