เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

พืชไร่

การปลูกมันสำปะหลัง

วิธีการปลูก

วิธีการปลูกมันสำปะหลังของเกษตรกรมี 2 วิธี คือ

1. การปลูกแบบนอน
2.การปลูกแบบปัก

โดยการปลูกแบบปักจะให้ผลดีกว่าการปลูกแบบนอน เนื่องจากมันสำปะหลังจะงอกได้เร็วกว่า สะดวกต่อการปลูกซ่อม และกำจัดวัชพืช การปลุกแบบปักสามารถปลูกได้ทั้งปักตรงและปักเอียง โดยปักลึกลงไปในดินประมาณ 10-15 เซนติเมตร

» ชนิดของมันสำปะหลัง
» ฤดูปลูก
» การเตรียมดิน
» การเตรียมท่อนพันธุ์
» วิธีการปลูก
» การดูแลรักษา
» โรคและแมลงศัตรูที่สำคัญ
» วิธีการเก็บเกี่ยว
» ความเป็นพิษของมันสำปะหลัง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย