เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

พืชไร่

การปลูกมันสำปะหลัง

ความเป็นพิษของมันสำปะหลัง

ในส่วนต่างๆ ของมันสำปะหลังจะมีสารที่เป็นพิษต่อการบริโภค คือไซยาโนจินิค กลูโคไซต์ ซึ่งมีลักษณะเป็นของเหลวสีขาวคล้ายน้ำนมอยู่ในกระเปาะใต้ผิวหรือเปลือกของมันสำปะหลัง ด้วยปริมาณที่เป็นพิษต่อการบริโภคนั้นประมาณ 50-60 มิลลิกรัม ต่อหัวสด 1 กิโลกรัม ความเป็นพิษจะมีขนาดแตกต่างกันตั้งแต่อาการป่วยเล็กน้อยจนกระทั่งเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต ถ้ารับประทานมากเกินไป โดยสารไซยาโนจินิค กลูโคไซต์นี้จะพบอยู่ในเปลือกมากว่าส่วนอื่นๆ สำหรับวิธีการลดความเป็นพิษในหัวมันสำปะหลัง ก่อนนำมาบริโภคมีดังนี้ คือ

  1. ปอกเปลือกก่อนนำมาบริโภค
  2. ล้างหรือแช่น้ำ เนื่องจากสารไซยาโนจินิค กลูดคไซต์สามารถละลายน้ำได้ดีมาก
  3. หั่น สับ ขูด หรือบดเป็นชิ้นเล็กๆ จะช่วยเร่งปฏิกิริยาลดความเป็นพิษลงได้
  4. ตากให้แห้ง เช่น มันเส้น มันอัดเม็ด เป็นวิธีลดความเป็นพิษอีกวิธีหนึ่ง
  5. ใช้ความร้อนด้วยวิธีเผา อบ นึ่งหรือต้ม เนื่องจากความเป็นพิษจะสลายตัวไปเมื่อทำให้ร้อนที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส

เอกสารอ้างอิง

  • กรมส่งเสริมการเกษตร. 2527. การปลูกมันสำปะหลัง. โรงพิมพ์กรมส่งเสริมการเกษตร. กรุงเทพฯ.
  • กรมส่งเสริมการเกษตร.2537. รายงานการสัมมนา เรื่อง ปัญหาการผลิตการใช้มันสำปะหลัง และลดต้นทุนการผลิต ณ โรงแรมเวลคัมจอมเทียนบีช พัทยา จ. ชลบุรี ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2537
  • ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง. 2537. มันสำปะหลัง. โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. กรุงเทพฯ.

» ชนิดของมันสำปะหลัง
» ฤดูปลูก
» การเตรียมดิน
» การเตรียมท่อนพันธุ์
» วิธีการปลูก
» การดูแลรักษา
» โรคและแมลงศัตรูที่สำคัญ
» วิธีการเก็บเกี่ยว
» ความเป็นพิษของมันสำปะหลัง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย