เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ประมง

การเลี้ยงกบ

ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ
สำนักงานส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม

        พันธุ์กบโดยทั่วไปนั้น ขนาดที่เหมาะสมส่าหรับการผสมพันธุ์คือ มีน้ำหนัก 300-700 กรัม อายุ 12-16 เดือนขึ้นไป โดยมีไข่แก่และน้ำเชื้อดี

พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์กบที่ดีควรมีลักษณะดังนี้คือ

 1. มีสภาพสมบูรณ์ในระบบการผสมพันธุ์
 2. มีอัตราการเติบโตปกติสม่ำเสมอ
 3. เลี้ยงบำรุงด้วยอาหารอย่างดี
 4. ไม่ควรได้รับการกระทบกระเทือนที่รุนแรง
 5. ไม่มีบาดแผลตามลำตัว
 6. ไม่มีโรคและพยาธิเบียดเบียน
 7. มีรูปร่างสมส่วนตามสายพันธุ์
 8. มีอายุถึงขั้นสมบูรณ์เพศ

» สภาวะแวดล้อมกับการผสมพันธุ์กบ
» การเตรียมสถานที่เลี้ยงกบ
» การผสมพันธุ์กบ
» การอนุบาลลูกกบ
» อาหารและการให้อาหาร
» การจับและการตลาด
» การแยกเพศกบ
» พันธุ์กบ
» วิธีเลี้ยงกบ
» การฟักไข่
» การเลี้ยงกบเพื่อส่งตลาด
» โรคและวิธีป้องกันรักษา

บรรณานุกรม

 • หลวงสมานวนกิจ. 2503. การเลี้ยงกบนา. วารสารการประมง 13(4) : 325-329
 • เมม บุญพราหมณ์, วิทย์ ธารชลานุกิจ และประวิทย์ สุรนีวนาถ. 2520 การเลี้ยงกบ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 61 หน้า
 • กรมประมง. 2525. การเลี้ยงกบ. เอกสารคำแนะนำงานเผยแพร่และส่งเสริม 12 หน้า
 • ธนาภรณ์ จิตตปาลพงศ์ แล ะประเสริฐ สิตะสิทธิ์. 2531. การใช้อาหารปลา สูตร สปช. เลี้ยงกบ วารสารการประมง 41(6) : 589-592

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย