เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ประมง

การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แนวโน้มการเลี้ยงปลาผสมผสานในอนาคต

จากผืนแผ่นดิน ซึ่งมีอยู่อย่างจำกัดและคงที่ แต่ความต้องการใช้ประโยชน์ กลับเพิ่มสูงขึ้นตลอดเวลา เนื่องจากการดิ้นรนเพื่อแสวงหาปัจจัยสี่อันจำเป็นต่อ การดำรงชีวิต การเลี้ยงปลาแบบผสมผสานเป็นการเลี้ยงปลาอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่ง จะช่วยให้มีการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตด้านการเกษตรอย่าง ต่อเนื่อง ลดปัญหาการขาดแคลนอาหารโปรตีน ทั้งยังก่อให้เกิดรายได้ และช่วย ให้สภาพแวดล้อมมีความสมดุล ไม่ส่งผลกระทบต่อการเสริมสร้างมลภาวะในสิ่งแวดล้อม เพราะสามารถใช้พื้นน้ำ เพื่อการเลี้ยงปลา ขอบคันบ่อเป็นที่เลี้ยงสัตว์บกและปลูก พืชผัก จึงเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าในที่สุด

เรียบเรียง : วัฒนะ ลีลาภัทร

เอกสารอ้างอิง

  • คำนึง คำอุดม. 2531. ไปสัมผัสตะพาบน้ำฟาร์มแก้วปิ่นทอง. นิตยสารฐานเกษตรกรรม ฉบับที่ 54 ปีที่ 5. หน้า 11-20.
  • คุณเต็มดวง สมศิริ. โรคตะพาบน้ำ สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ.
  • บุญช่วย เชาว์ทวี. 2528. เต่าและตะพาบน้ำ. วารสารการประมง ฉบับที่ 5ปีที่ 38. หน้า 123-129.
  • นายประวิทย์ สุรนีรนาถ วิทย์ ธารชลานุกิจ และประจักษ์ ตาบทิพย์วรรณ. 2522.วารสารการประมง ฉบับที่ 4 ปีที่ 32. หน้า 33-339.
  • นายประโยชน์ เตชะเพียวเลิศ. การศึกษาวิเคราะห์เศรษฐกิจตะพาบน้ำของไทยเอกสารเศรษฐกิจการประมงเลขที่ 1/2537.
  • คุณยุพินท์ วิวัฒน์ชัยเศรษฐ์. การเลี้ยงตะพาบน้ำที่ชลบุรี. วารสารการประมงปีที่ 47ฉบับที่ 3 ปี 2537.
  • นายสมศักดิ์ ล้วนปรีดา. 2524. เพาะเลี้ยงตะพาบน้ำที่ญี่ปุ่น. วารสารข่าวประมงฉบับที่ 4 ปีที่ 8. หน้า 27-32.
  • นางสาวศิริลักษณ์ ตันตะสุทธิ. ตะพาบน้ำพันธุ์ไต้หวัน สูตรสำเร็จการเลี้ยงเพื่อการค้า.
  • เอกสารเผยแพร่ของงานเอกสารคำแนะนำกรมประมง. 5 หน้า.

» ข้อดีของการเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน
» ลักษณะการเลี้ยงปลาแบบผสมผสานกับการเลี้ยงสัตว์
» ขนาด ลักษณะ ของบ่อเลี้ยงปลา และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
» พันธุ์ปลาที่ใช้เลี้ยง
» การจัดการบ่อเลี้ยงแบบผสมผสาน
» ผลผลิตปลาจากการเลี้ยงแบบผสมผสาน
» ปัญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน
» ข้อเสนอแนะสำหรับเกษตรกรที่จะเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน
» แนวโน้มการเลี้ยงปลาผสมผสานในอนาคต

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย