เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ประมง

การเพาะเลี้ยงปลาสวาย

เรียบเรียงโดย
ปกรณ์ อุ่นประเสริฐ, สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ

ผลผลิต และต้นทุนการผลิต

จากข้อมูลสอบถามจากเกษตรกรเลี้ยงปลาในภาคกลาง พ.ศ. 2534 พบว่าผลผลิตปลาสวายในบ่อดินใน ช่วง เวลาการเลี้ยง 10 - 12 เดือน ได้ผลผลิต 2 - 3 ตันต่อไร่ โดยมีต้นทุนผันแปร 8 - 10 บาทต่อปลา 1 กิโลกรัม แบ่งเป็นค่าพันธุ์ปลา 2 บาท ค่าอาหาร (เศษอาหารและมูลสัตว์) 6 บาท ค่าแรงงานและอื่น ๆ 1 - 2 บาท ส่วนผลผลิต ปลาสวายเลี้ยงในกระชัง ไม้หรือกระชังอวน ช่วงเวลาเลี้ยง 8 - 10 เดือน ได้ผลผลิต 50 กิโลกรัมต่อเนื้อที่ 1 ลูกบาศก์เมตร ต้นทุนผันแปร 12 - 14 บาท ต่อปลา 1 กิโลกรัม แบ่งเป็นค่าพันธุ์ปลา 2 บาท ค่าอาหาร (อาหาร ผสมและผัก) 8 - 10 บาท ค่าแรงงานและอื่น ๆ 1 - 2 บาท
ภาวะราคาตลาดปลาสวายในช่วงปี 2534 พบว่าราคาปลาสวายเลี้ยงในบ่อดินอยู่ในช่วง 8 - 12 บาท/กิโลกรัม และราคาปลาสวายเลี้ยงในกระชังอยู่ในช่วง 15 - 20 บาท/กิโลกรัม ซึ่งเกษตรกรผู้มีประสบการณ์เพียงพอ จะได้กำไรขั้นต้นประมาณ 3 - 5 บาทต่อกิโลกรัม

» แหล่งกำเนิดและการแพร่กระจาย
» รูปร่างลักษณะ
» ลักษณะเพศและการผสมพันธุ์
» การอนุบาลลูกปลาสวาย
» การเลี้ยงปลาสวาย
» โรคของปลาสวายและการรักษา
» คุณค่าทางอาหารของเนื้อปลาสวาย
» ผลผลิต และต้นทุนการผลิต
» แนวโน้มของการเลี้ยงปลาสวาย

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย