เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ดอก-ไม้ประดับ

บัวหลวง

การตลาด

  1. ตลาดในประเทศ ตลาดที่สำคัญคือ ตลาดปากคลองตลาด, สี่มุมเมือง, ตลาดไทย และตลาดไม้ดอกในแต่ละจังหวัด
  2. ตลาดต่างประเทศตลาดที่สำคัญคือ เนเธอร์แลนด์, ญี่ปุ่น, สวิตเซอร์แลนด์, สหรัฐอเมริกา ฯลฯ

จัดทำโดย

  • อรวรรณ วิชัยลักษณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
  • ภูริพันธุ์ สุวรรณเมฆ นักวิชาการเกษตร 5 กลุ่มส่งเสริมการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

» สถานการณ์การผลิต
» สายพันธุ์
» การปลูกและการดูแลรักษา
» การขยายพันธุ์
» การเตรียมดิน
» การปลูกบัว
» ศัตรูพืช
» การเก็บเกี่ยวดอกบัว
» การดูแลรักษานาบัว
» แนวทางการปฏิบัติกับดอกบัวเพื่อการส่งออก
» เก็บเกี่ยวส่วนอื่นๆ จากบัว
» การตลาด

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย