เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ดอก-ไม้ประดับ

การป้องกันกำจัดศัตรูไม้ดอกไม้ประดับ

กรมส่งเสริมการเกษตร

วิธีเขตกรรม

เป็นวิธีจัดการที่เกี่ยวข้องกับระบบการปลูกพืชในการแก้ไขปัญหาศัตรูไม้ดอกไม้ประดับ ได้แก่

  • การคัดเลือกพันธุ์พืชที่ปราศจากศัตรูพืช ตัวอย่างเช่น โรคราสนิมขาวของเบญจมาศ เกิดจากเชื้อราสาเหตุของโรคติดมากับกิ่งพันธุ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ หากผู้ปลูกซื้อกิ่งพันธุ์ไปปลูกจะก่อให้เกิดการระบาดของโรคดังกล่าว ดังนั้น ผู้ปลูกจึงควรคัดเลือกกิ่งพันธุ์จากแหล่งที่เชื่อถือได้ว่าไม่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคพืช
  • การเข้าทำลายกุหลาบของไรแดง เพลี้ยไฟทำลายเยอบีร่า สร้างความเสียหายต่อคุณภาพไม้ดอกไม้ประดับ ผู้ปลูกจึงจำเป็นต้องคัดเลือกกิ่งพันธุ์ที่ปราศจากโรคแมลงก่อนนำไปปลูก ซึ่งวิธีการนี้เป็นแนวทางป้องกันความเสียหายจากศัตรูไม้ดอกไม้ประดับที่ดีวิธีหนึ่ง
  • การปลูกพืชหมุนเวียนในพื้นที่เพาะปลูกเดิม เพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดของศัตรูพืช เช่น การปลูกดาวเรืองสลับกับการปลูกพืชอื่นในพื้นที่ที่เกิดการแพร่ระบาดโรครากปมจากไส้เดือนฝอย เนื่องจากดาวเรืองไม่ใช่พืชอาศัยที่เหมาะต่อการเจริญเติบโตของไส้เดือนฝอย จึงทำให้การแพร่ระบาดของโรครากปมลดลง โรคหัวเน่าปทุมมาที่มีเชื้อแบคทีเรียเป็นสาเหตุของโรค หรือโรคต้นเน่าแห้งมะลิจากเชื้อราต่างก็มีเชื้อสาเหตุอาศัยและแพร่กระจายได้ในดิน ดังนั้น จึงควรปลูกพืชอื่นที่ไม่ใช่พืชอาศัยของโรคดังกล่าวสลับ เพื่อลดปริมาณเชื้อโรคในดิน
  • การตัดแต่งกิ่ง เป็นวิธีเขตกรรมวิธีหนึ่งที่น่าจะมีการนำมาใช้กันอย่างจริงจัง เพราะสามารถลดการทำลายของแมลงและการแพร่ระบาดของโรคได้หลายชนิด ซึ่งวิธีการปฏิบัติคือตัดแต่งหรือเก็บส่วนที่พบกลุ่มไข่หรือหนอนไปทำลาย ตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคออกจากแปลงและนำไปเผาทำลาย นอกจากนี้ ประโยชน์ของการตัดแต่งกิ่งยังจะช่วยให้ทรงพุ่มโปร่ง มีอากาศถ่ายเทระหว่างต้นดี สะดวกต่อการดูแลรักษาและฉีดพ่นสารเคมี อีกทั้งยังช่วยลดปริมาณการใช้สารเคมีได้อีกด้วย
  • การไถพรวนและตากดิน เป็นการทำลายแหล่งอาศัยของโรคและแมลงในดินโดยใช้แสงแดดเผาทำลาย

» วิธีเขตกรรม
» วิธีกล
» การใช้สารเคมี
» การใช้ชีวินทรีย์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย