เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

         รวบรวมข้อมูลข่าวสารความรู้ด้านการเกษตร เผยแพร่แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปในการศึกษาค้นคว้าและแสวงหาความรู้ เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการประกอบอาชีพ

ข้าว-ธัญพืช
พืชไร่
ไม้ผล-ไม้ยืนต้น
พืชผัก-สมุนไพร
ไม้ดอก-ไม้ประดับ
ศัตรูพืช
ปศุสัตว์
ประมง
การแปรรูปผลผลิต
วิทยาการเกษตรอื่นๆ

เอกสารอ้างอิงจาก :

  • เอกสารเผยแพร่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย