เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ปศุสัตว์

การเลี้ยงอูฐ

บทสรุป

จากการตรวจเอกสารต่างๆ พอจะสรุปได้ว่าอูฐเป็นสัตว์ที่น่าจะนำมาผลิตเพื่อใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการผลิตน้ำนมในพื้นที่ซึ่งมีความแห้งแล้งอากาศร้อน ในขณะที่ประชากรโลกเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมาก การเน้นด้านการเลี้ยงสัตว์ให้ได้ผลผลิตสูงโดยการปรับปรุงด้านการจัดการเป็นวิธีหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ในพื้นที่ที่มีขีดจำกัดด้านการเลี้ยงสัตว์ก็จำเป็นที่ต้องนำมาพิจารณา การเลี้ยงอูฐในพื้นที่แห้งแล้งซึ่งไม่สามารถจะเลี้ยงสัตว์ให้นมประเภทอื่นได้ก็น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่ง ซึ่งไม่เพียงแต่จะให้นมเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้ประโยชน์จาก ขน หนัง และเนื้อเพื่อบริโภคอีกด้วยในพื้นที่แห้งแล้งทะเลทรายการเพิ่มพื้นที่ทำการเกษตรน่าจะใช้ประโยชน์จากอูฐได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม อูฐเป็นสัตว์ที่มีปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับสัตว์ให้นมประเภทอื่น ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องทำการศึกษาค้นคว้าเพื่อหาแนวทางและความเป็นไปได้ให้การเลี้ยงให้เป็นเศรษฐกิจในอนาคต

เอกสารอ้างอิง

  • Chamberlain, A., 1989. Milk Production in the Tropics. Longman Scientific
    and Technical.Intermediate Tropical Agiculture Series. London.
  • ISF, 1980. Proceedings of 1 st international Workshop on Camels. Khartoum, Sudan,
    December 1979. IFS Provisional Report 6. Int. Foundation for Sci. Stockholm.
  • Wilson, R.T., 1984. The camels. Longman, London.
  • Yagil, R., 1982. Camels and camel milk. FAO Animal Prodn and Health.
    Paper 26. FAO, Rome.

เรียบเรียงโดย อัญชลี ณ เชียงใหม่
พิมพ์เผยแพร่โดย กองบำรุงพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

» ผลิตผลน้ำนมและคุณภาพน้ำนม
» ผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากอูฐ
» อาหารและการจัดการเลี้ยงดู
» การสืบพันธุ์
» บทสรุป

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย