เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ปศุสัตว์

การปรับปรุงการเลี้ยงแม่โค โดยใช้คะแนนสภาพร่างกายของโคมีชีวิต

เรียบเรียงโดย นายยอดชาย ทองไทยนันท์

การปรับวิธีการให้อาหาร

แม่โคที่ได้รับอาหารหยาบคุณภาพดีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องไม้อาหารข้นพวกเมล็ดพืชเสริม หรือให้เสริมน้อยมาก แม่โคที่มีคะแนน 6 ถึง 8 สามารถปล่อยให้ทรุดลงได้เมื่อกระทบแล้งโดยไม่มีผลต่อการ ผสมติด และไม่ต้องเสริมอาหารหรือเสริมน้อยมาก

จากข้อเท็จจริงดังกล่าว ผู้เลี้ยงสามารถปรับวิธีการเลี้ยงดูให้เข้ากับการผลิตอาหารหยาบ เสริมอาหารโปรตีน เมื่ออาหารหยาบมีโปรตีนต่ำกว่า 7 เปอร์เซนต์น้ำหนักแห้งซึ่งจะช่วยให้โคกินอาหารได้มากขึ้น วิธีการนี้จะช่วย ให้ต้องใช้อาหารข้นเสริมน้อยลง

ในกรณีให้อาหารแร่ธาตุ วิตามิน และโปรตีนอย่างเพียงพอแล้วแต่โตยังผอมอยู่ จำเป็นต้องเสริมอาหาร ประเภทพลังงานเป็นจำนวนมาก ในกรณีนี้การลงทุนปลูกหรือซื้อหญ้าคุณภาพดีอาจคุ้มกว่า หรือหากจำเป็น ต้องใช้อาหารพลังงานเพิ่มตลอดปี แสดงว่าเลี้ยงโคจำนวนมากเกินไป จึงควรลดจำนวนโคที่เลี้ยงลงให้เหมาะสมกับพื้นที่จะดีกว่า

เอกสารอ้างอิง

  • Graham. J.F. 1982 "Condition Scoring of Beef Cattle" Agnote. No. 1859/82 Department of Agriculture: Victoria, Australia.
  • Nicholson M.J. and Butterworth M.H. 1986. " A Guide to Condition Scoring of Zebu Cattle" International Livistock Centre for Africa. Addis Ababa;Ethiopia.
  • Sprott, L.R. "Body Fat in Beef Cows Affects Pregnancy Rates" Texas Agricultural Extension Service; No. L-2149.
  • Sprott, L.R. and Herb, D.B. "Body Condition. Nutrition and Reproduction of Beef Cows." Texas Agricultural Extension Service; No. B-1526.

» การสังเกตความสมบูรณ์ของร่างกายโค
» คะแนนสภาพร่างกาย
» การใช้ประโยชน์จากการให้คะแนน
» การให้อาหารเสริม
» ความหมายคะแนนสภาพร่างกาย
» การปรับวิธีการให้อาหาร

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย