เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ปศุสัตว์

การให้อาหารโคนมโดยใช้คะแนนร่างกายเป็นเกณฑ์

สำนักงานส่งเสริมและฝึกอบรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม

ในปัจจุบันนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมักจะมีความสับสนในการให้อาหารโคนม ไม่เข้าใจว่าจะยึดหลักการให้อาหารข้นในลักษณะไหนดี ตำราและเอกสารโดยทั่วไปในประเทศไทยจะแนะนำให้ ยึดปริมาณน้ำนมของแม่วัวเป็นสำคัญ เช่น แม่โคให้น้ำนม 10 ลิตร จะต้องให้อาหารข้น 5 กิโลกรัม ซึ่งเป็นที่เข้าใจว่าเป็นการให้อาหารแบบ 2 ต่อ 1 แต่อย่างไรก็ตาม ตำราและเอกสารดังกล่าวจะแนะนำการให้อาหารแบบ 1 ต่อ 1 2 ต่อ 1 3 ต่อ 1 และ 4 ต่อ 1 ซึ่งทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมไม่รู้ว่าจะ ให้อาหารเช่นไรจึงจะดีที่สุด จริง ๆ แล้วการให้อาหารดังกล่าวมีความเหมาะสมพอสมควร ขึ้นกับ คุณภาพของอาหารหยาบเป็นสำคัญ ถ้าอาหารหยาบมีคุณภาพดี ก็อาจจะยึดหลักการให้อาหาร 3 ต่อ 1 ถ้าอาหารหยาบมีคุณภาพต่ำ เช่น ฟาางข้าว ก็อาจจะยึดหลักการให้อาหาร 1 ต่อ 1 ได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าจะให้อาหารโคนมได้เหมาะสมที่สุดจะต้องพัฒนาสภาพความสมบูรณ์ของร่างกกายโคนม ให้เหมาะสมกับรอบการให้นม และสภาพการเจริญเติบโต

เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ จึงมุ่งเน้นให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมยึดหลักการให้อาหารโคนม โดยใช้สภาพความสมบูรณ์ของร่างกายโคนมเป็นเกณฑ์ ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมีความ เข้าใจการให้อาหารว่างอย่างถูกต้อง สามารถช่วยลดต้นคุณค่าอาหาร และลดปัญหาการผสมไม่ติด ได้ หวังว่าเอกสารเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และผู้อ่านบ้างตามสมควร

» การให้คะแนนร่างกายคืออะไร
» การให้คะแนนร่างกายทำกันอย่างไร
» ควรใช้การให้คะแนนร่างกายเป็นเกณฑ์ในระยะเวลาใด
» สรุปการให้อาหารโคนมโดยใช้คะแนนร่างกายเป็นเกณฑ์

  • จัดทำโดย
    ผศ.จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์ และ รศ.สมเกียรติ ทิมพัฒนพงศ์
    ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย