เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ปศุสัตว์

การให้อาหารโคนมโดยใช้คะแนนร่างกายเป็นเกณฑ์

สำนักงานส่งเสริมและฝึกอบรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม

การให้คะแนนร่างกายทำกันอย่างไร

ในการพิจารณาสภาพร่างของแม่โคว่าอ้วนหรือผอมนั้น ได้มีผู้คิดเป็นระบบการให้คะแนนขึ้นมาใช้วัด ซึ่งแต่ละประเทศก็อาจจะมีระบบการให้คะแนนแตกต่างกันไป เช่น ระบบ 8 คะแนนของออสเตรเลีย หรือระบบ 6 คะแนน (0-5) ของอังกฤษ แต่ในที่นี้จะใช้ระบบ 5 คะแนนของอเมริกา
การให้คะแนนร่างกายจะต้องพิจารณาจากสภาพร่างกายที่ปรากฏ โดยการสังเกตด้วยสายตาและการสัมผัสด้วยการใช้มือจับคลำโดยจะเน้นที่ส่วนท้ายของลำตัวซึ่งจะมีอยู่ 4 จุดที่จะพิจาณา คือ

  • จุดที่ 1 ที่ก้น : บริเวณรอบโคนหางระหว่างกระดูกก้นกบและใต้โคนหาง
  • จุดที่ 2 ที่บั้นท้าย : บริเวณไหล่สะโพก (ระหว่างกระดูกสะโพกและก้นกบ) รวมทั้งส่วนที่เป็นกระดูกสะโพกและกระดูกก้นกบ
  • จุดที่ 3 ที่บั้นเอว : ส่วนของกระดูกเอว หรือกระดูกกระเบนหลัง (ซี่สั้น ๆ ที่แยกออกมาทั้ง 2 ข้างของกระดูกสันหลัง) และสวาบ
  • จุดที่ 4 ที่แนวกระโดงกระดูกสันหลัง

การให้คะแนนควรจะเริ่มต้นด้วยการยืนสังเกตดูที่ส่วนท้ายของแม่โค และจะต้องมีความมั่นใจว่าแม่โคยืนอยู่ในท่าทางที่สบายไม่เกร็ง หลังจากนั้นให้ใช้มือจับคลำที่รอบโคนหาง  กระดูกก้นกบ  ไหล่สะโพกกระดูกกระเบนหลัง และกระดูกสันหลัง  การฝึกฝนการให้คะแนนร่างกายแม่โคจะต้องอาศัยระยะเวลาบ้างพอสมควร ซึ่งการฝึกฝนด้วยการสังเกตด้วยสายตาประกอบกับการจับคลำนี้ จะช่วยให้การให้คะแนนมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น

คะแนนร่างกายที่กำหนดให้จะเป็น 1 ถึง 5 กล่าวคือ สภาพร่างกายที่ได้คะแนน 1 หมายถึง แม่โคที่มีสภาพผอมมากเกินไป และคะแนน 5 หมายถึงแม่โคมีสภาพร่างกายที่อ้วนมากเกินไป ซึ่งรายละเอียดในการพิจารณาคะแนนทั้ง 5 ระดับ มีดังนี้

อย่างไรก็ตามในการพิจารณาให้คะแนนร่างกายแม่โคนั้น อาจจะแบ่งซอยย่อยลงได้เป็น 9 ระดับ ดังนี้

» การให้คะแนนร่างกายคืออะไร
» การให้คะแนนร่างกายทำกันอย่างไร
» ควรใช้การให้คะแนนร่างกายเป็นเกณฑ์ในระยะเวลาใด
» สรุปการให้อาหารโคนมโดยใช้คะแนนร่างกายเป็นเกณฑ์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย