เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ปศุสัตว์

การให้อาหารโคนมโดยใช้คะแนนร่างกายเป็นเกณฑ์

สำนักงานส่งเสริมและฝึกอบรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม

สรุปการให้อาหารโคนมโดยใช้คะแนนร่างกายเป็นเกณฑ์

กล่าวโดยสรุป การที่แม่โคนมหรือโคสาวในระยะต่างๆ มีสภาพความสมบูรณ์ ของร่างกายสูงหรือต่ำกว่าคะแนนร่างกายที่ควรจะเป็นนั้น อาจจะมีสาเหตุต่างๆ และวิธีแก้ไข ดังนี้

ในกรณีแม่โค

ในกรณีโคสาว

จัดทำโดย
ผศ.จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์ และ รศ.สมเกียรติ ทิมพัฒนพงศ์
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

» การให้คะแนนร่างกายคืออะไร
» การให้คะแนนร่างกายทำกันอย่างไร
» ควรใช้การให้คะแนนร่างกายเป็นเกณฑ์ในระยะเวลาใด
» สรุปการให้อาหารโคนมโดยใช้คะแนนร่างกายเป็นเกณฑ์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย