เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ปศุสัตว์

การให้อาหารโคเนื้อและการจัดการทุ่งหญ้า

การปฏิบัติบำรุงรักษาแปลงหญ้า

แปลงหญ้าเริ่มปลูกปีแรก ควรมีการกำจัดวัชพืชหรือหากทำได้ในช่วงการเตรียมดินก่อนปลูก ควรไถพรวนฆ่าวัชพืช สัก 2-3 ครั้งก่อน การใช้ยาฆ่าวัชพืชจะช่วยได้มากทีเดียว ถ้ามีวัชพืชขึ้นมาพร้อมกับหญ้าควรใช้เครื่องตัดทำลายเพราะหญ้าจะไม่ตาย ถ้ามีพื้นที่น้อยๆ อาจใช้แรงงานคนขุดหรือตัดออกก็ได้ ในกรณีปลูกหญ้าผสมถั่วฮามาต้า เมื่อหญ้าสูงประมาณ 1 ฟุต ควรปล่อยสัตว์ลงแทะเล็มประมาณ 1-2 วัน เพื่อไม่ให้หญ้าบังร่มเงากับถั่ว การปล่อยสัตว์ลงแทะเล็มจริงๆ ควรกระทำเมื่อหญ้าตั้งต้นแข็งแรงดีแล้ว ระบบรากและกอหญ้าเจริญดี โดยทั่วไปจะใช้ระยะเวลาประมาณ 80-100 วัน และปล่อยลงแทะเล็มครั้งต่อๆ ไปทุกๆ 40-45 วัน

แปลงหญ้าเก่า ควรเริ่มบำรุงปุ๋ยไนโตรเจนหว่านทับหลังจากตัดหรือปล่อยสัตว์แทะเล็มแล้วอัตราปุ๋ยที่หว่านขึ้นกับสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดิน ในดินร่วนทรายชุดโคราช ควรหว่านทับ 20 ก.ก./ไร่ ปีละ 2 ครั้งและควรใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยอินทรีย์อื่นๆ ด้วย ถ้าสามารถทำได้จะช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินให้ดีขึ้น

แปลงหญ้าสวนครัว

หมายถึง หญ้าที่ปลูกในพื้นที่เล็กน้อย หลังบ้านหรือในพื้นที่จำกัดตามหัวไร่ปลายนา ได้รับการบำรุงรักษาและตัดใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์

การทำหญ้าสวนครัว เป็นการเตรียมหญ้าสดไว้เสริมอาหารโค-กระบือ เป็นการเสริมอาหารขึ้นดีสำหรับสัตว์ เหมาะสำหรับเลี้ยงโค-กระบือ ครอบครัวละ 2-3 ตัว หญ้าที่เหมาะทำหญ้าสวนครัว ได้แก่ หญ้ากินนี เนเปียร์ ถั่วเตมาลาและหญ้ารูซี่ สำหรับในที่ลุ่ม ความชื้นสูง ควรใช้หญ้ามอริซัสหรือหญ้าขน โดยสรุปแล้วการใช้หญ้าที่มีอายุค้างปี เพราะไม่ต้องปลูกใหม่ การตัดเลี้ยงสัตว์ ควรตัดเมื่อหญ้ายังอ่อนอยู่ อายุประมาณ 35-40 วัน ให้โคกินประมาณ 10 ก.ก./ตัว เสริมให้กินกับหญ้าธรรมชาติหลังจากตัด 2-3 ครั้ง ควรใส่ปุ๋ย ทั้งปุ๋ยคอก ปุ๋ยเคมีให้กับหญ้าด้วย การปลูกหญ้าสวนครัว การปลูกไม้ยืนต้นตามริมรั้ว เช่น กระถิน แค ทองหลางหรือถั่วแระ เป็นอาหารเสริมโปรตีนกับสัตว์ ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง

» การให้อาหารและการจัดการทุ่งหญ้า
» หลักในการให้อาหารโคเนื้อ
» ประเภทของอาหารโคเนื้อ
» พันธุ์หญ้าและถั่วที่ใช้เลี้ยงสัตว์
» การปฏิบัติบำรุงรักษาแปลงหญ้า
» การเก็บถนอมอาหารสัตว์ไว้ใช้ในฤดูแล้ง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย