เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ปศุสัตว์

การตรวจสอบคุณภาพน้ำนม

กองปศุสัตว์สัมพันธ์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การตรวจสอบคุณภาพน้ำนมเบื้องต้นที่ศูนย์รวมน้ำนม

การตรวจสอบคุณภาพน้ำนมเบื้องต้นที่ศูนย์รวมน้ำนม มีวัตถุประสงค์เพื่อไม่ให้น้ำนมที่มีคุณภาพต่ำปนกับน้ำนมที่มีคุณภาพดี ตรวจสอบโดยการใช้ประสาทสัมผัสคือ ดูสีน้ำนม ดมกลิ่นจากถังบรรจุน้ำนมของเกษตรกร นอกจากนี้จะต้องตรวจสอบคุณภาพด้านอื่น เช่น ความถ่วงจำเพาะ อัลกอฮอล์

การหาความถ่วงจำเพาะในน้ำนม

น้ำนมจะมีค่าความถ่วงจำเพาะอยู่ระหว่าง 1.030-1.033 ที่ 20 องศา ซ. น้ำนม ที่มีไขมันสูงจะทำให้ค่าความถ่วงจำเพาะลดลง เพราะความถ่วงของไขมันมีค่าประมาณ 0.93 แต่ส่วนประกอบอื่น เช่น ปริมาณโปรตีน น้ำตาลแลคโตส และเกลือแร่ ในน้ำนมที่สูงจะทำให้ความถ่วงจำเพาะมีค่าเพิ่มขึ้น การปลอมปนน้ำในน้ำนม ก็ทำให้ความถ่วงจำเพาะลดลงเช่นกัน เกณฑ์ที่ใช้รับซื้อน้ำนมในปัจจุบันมีค่าอยู่ระหว่าง 1.025-1.027

การดูปฏิกิริยาของน้ำนมกับอัลกอฮอล์

โปรตีนในน้ำนมที่มีฤทธิ์เป็นกรด จะไม่คงตัวเพราะมีบางส่วนไปเกาะกับ แคลเซี่ยมและฟอตเฟตในน้ำนม เมื่อมีอัลกอฮอล์อยู่จะเกิดเป็นตะกอน นอกจากนี้ การตกตะกอนยังพบในน้ำนมเหลืองจากแม่โคหลังคลอด ในน้ำนมจากโคที่เป็นโรคเต้านมอักเสบ อัลกอฮอล์ที่ใช้ทดสอบมีความเข้มข้นตั้งแต่ 68%, 70% และ 75% บางครั้งอาจใส่สารที่เป็นตัวชี้เช่นอริซารีนผลมรวมกับอัลกอฮอล์เพื่อให้เห็นปฏิกิริยาชัดเจนขึ้น

» การตรวจสอบคุณภาพน้ำนมเบื้องต้นที่ศูนย์รวมน้ำนม
» การตรวจสอบคุณภาพน้ำนมในห้องปฏิบัติการ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย