เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ปศุสัตว์

หญ้ากินนีสีม่วง

การปลูกและการดูแลรักษา

ช่วงเวลาปลูก

ควรปลูกตั้งแต่ต้นฤดูฝน ในเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม เพื่อให้หญ้าตั้งตัวได้ในช่วงฤดูฝน

การเลือกพื้นที่ปลูก

ควรเป็นที่ดอน มีการระบายน้ำดี ดินมีความอุดมสมบูรณ์พอสมควร

การปลูก

ปลูกเช่นเดียวกับการปลูกเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์ แต่ใช้ระยะปลูกที่ห่างกว่าคือ ระยะระหว่างแถว 50x50 เซนติเมตร หรือ 75x25 เซนติเมตร

การใส่ปุ๋ย

ปุ๋ยไนโตรเจน ค่อนข้างมีความสำคัญต่อผลผลิตเมล็ดหญ้า ดังนั้น ควรใช้ปุ๋ยผสมสูตร 15-15-15 ในอัตรา 50-100 กิโลกรัมต่อไร่ เป็นปุ๋ยรองพื้น และให้ปู่ยอีกครั้งก่อนหญ้าออกดอก 1 เดือน โดยใช้แอมโมเนียมซัลเฟต 30 กิโลกรัมต่อไร่ หรือยูเรีย 15 กิโลกรัมต่อไร่ ควรใส่ในขณะที่ดินมีความชื้นเหมาะสม

การเก็บเกี่ยว

หญ้ากินนีสีม่วง จะออกดอกในเดือนกันยายน-ตุลาคม ช่วงการออกดอกช้า และยาวนานกว่ากินนีพันธุ์อื่น ๆ (ศศิธร และคณะ, 2536ก) โดยทั่วไปหญ้ากินนีจะออกดอกไม่พร้อมกัน ทำให้การสุกแก่ไม่พร้อมกัน การกำหนดระยะเวลาเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์เพียงครั้งเดียวทำได้ยาก วิธีการที่น่าจะได้ผลดี ควรเป็นวิธีการเคาะช่อดอก ให้เมล็ดแก่ร่วงลงในภาชนะทุก 3-5 วัน จนเมล็ดหมด สำหรับในพื้นที่ขนาดใหญ่ ที่มีความจำเป็นต้องเกี่ยวให้ทัน ก่อนที่เมล็ดจะร่วงหล่นเสียหาย ยังต้องใช้วิธีการเกี่ยวช่อดอกบ่ม แต่วิธีนี้จะทำให้ได้ผลผลิต และคุณภาพต่ำกว่าวิธีการเคาะช่อดอก การเคาะช่อดอกควรเริ่มเคาะในช่วงประมาณ 10 วันหลังออกดอก 50 เปอร์เซ็นต์ (วีระศักดิ์ และคณะ, 2536) ในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกรจะมีการมัดช่อดอกภายในกอรวมกันเมื่อเริ่มออกดอก เพื่อสะดวกในการเคาะ และถ้าใช้ถุงตาข่ายไนล่อนคลุมช่อดอก เพื่อให้เมล็ดร่วงลงในถุง แล้วเอาเมล็ดออกทุก 3-5 วัน จะทำให้ผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดสูงขึ้น (ตา รางที่ 9) แต่ค่าใช้จ่ายก็จะสูงเพิ่มมากขึ้นด้วย ในแปลงทดสอบของสถานีอาหารสัตว์สกลนคร การเคาะช่อดอกจะทำให้ได้ผลผลิต 60 กิโลกรัมต่อไร่ (ธวัช และชุมพล, 2537)

อ้างอิง

 • กองอาหารสัตว์, 2537. แผนปฏิบัติงานประจำปี 2538 กองอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. เอกสารโรเนียว 5 หน้า.
 • คัดสุโอะ อีการ่า วัฒนา โคตรพัฒน์ และชาญชัย มณีดุลย์. 2534. การทดสอบการปรับตัวของพืชอาหารสัตว์พันธุ์ต่าง ๆ ในสวนมะพร้าวและสวนยางพารา. รายงานผลงานวิจัย ประจำปี 2534. กองอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. หน้า 251.267.
 • ฉายแสง ไผ่แก้ว พิมพาพร พลเสน และวีระศักดิ์ จิโนแสง. 2538. ผลของวิธีการเก็บเกี่ยวที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดหญ้ากินนีสีม่วง ในแปลงของเกษตรกรรายย่อย (เอกสารอยู่ในระหว่างตีพิมพ์)
 • ชิต ยุทธวรวิทย์ เกียรติศักดิ์ กล่ำเอม จุรีรัตน์ สัจจิพานนท์ และพูลศรี ศุกระรุจิ . 2537. อายุการตัดและอัตราปุ๋ยไนโตรเจนที่มีต่อผลผลิต และส่วนประกอบทางเคมีของหญ้ากินนีสีม่วง ที่ปลูกในระบบชลประทานเพื่อการค้า (เอกสารอยู่ระหว่างตีพิมพ์)
 • ธวัช จิตบรรเทา และชุมพล อธิกุลชัยสุทธิ์. 2537. โครงการทดสอบการผลิตเมล็ดหญ้ากินนีสีม่วง, สถานีอาหารสัตว์ สกุลนคร (เอกสารอยู่ในระหว่างตีพิมพ์)
 • วิรัช สุขสราญ มนัส อภินาคพงค์ จีรพัฒน์ วงศ์พิพัฒน์ และวิเชียง สุเสนา. 2537. ผลตอบสนองของหญ้ากินนีสีม่วงต่อช่วงระยะตัดและระยะการให้น้ำ โดยระบบชลประทานฤดูแล้ง (เอกสารอยู่ในระหว่างตีพิมพ์)
 • วีระศักดิ์ จิโนแสง วัชรินทร์ บุญภักดี และฉายแสง ไผ่แก้ว. 2537. ผลของระยะเวลาการเก็บเกี่ยวที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์หญ้ากินนีสีม่วง ในดินชุดโคราช. ประมวลเรื่องการประชุมวิชาการด้านอาหารสัตว์ ครั้งที่ 1 กองอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. หน้า 114-150.
 • ศศิธร ถิ่นนคร เจริญรัฐ น้อยสุวรรณ และศรัณยา วิทยานุภาพยืนยง. 2536ก. อิทธิพลของระยะตัดที่มีต่อลักษณะประจำพันธุ์ และผลผลิตของหญ้ากินนี 4 พันธุ์รายงานผลการวิจัย ประจำปี 2528-2533. ศูนย์วิจัยอาหารสัตว์ปากช่อง หน้า 193-206.
 • ศศิธร ถิ่นนคร พวงเพชร พิมพ์พันธุ์ และศรัณยา วิทยานุภาพยืนยง. 2536ข . ผลผลิตและส่วนประกอบทางเคมีของหญ้าพืชอาหารสัตว์ 8 ชนิด ใน 4 ปี. รายงานผลการวิจัยประจำปี 2528-2533. ศูนย์วิจัยอาหารสัตว์ปากช่อง กองอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. หน้า 132-151.
 • ศศิธร ถิ่นนคร ฉายแสง ไผ่แก้ว และศรัณยา วิทยานุภาพยืนยง. 2537 ก. ระยะเวลาของการตัดครั้งแรก และระยะปลูกที่มีต่อผลผลิตและส่วนประกอบทางเคมีของหญ้ากินนีสีม่วงในดินชุดปากช่อง (เอกสารอยู่ในระหว่างตีพิมพ์)
 • ศศิธร ถิ่นนคร ฉายแสง ไผ่แก้ว และศรัณยา วิทยานุภาพยืนยน. 2537 ข. ระยะปลูกและความถี่ของการตัด ที่มีต่อผลผลิตของทุ่งหญ้าผสม ระหว่างหญ้ากินนีสีม่วงกับถั่วเวอราโนสไตโล (เอกสารอยู่ในระหว่างตีพิมพ์)
 • สมจิตร อินทรมณี และพิสุทธิ์ สุขเกษม. 2537. การปรับตัวของพืชอาหารสัตว์ Panicum maximum 4 สายพันธุ์ ในสวนมะพร้าวและสวนยางพารา. ประมวลเรื่องการประชุมวิชาการด้านอาหารสัตว์ ประจำปี 2537. กองอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. หน้า 104-117.
 • Kataoka K., Udchachon S., Sumamal W., and O. Rodchompoo. 1994. JIRCAS Progress Report on Development of Technology for Forage Crop Management in Northeast Thailand under the collaborative research between Thailand and Japan.

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย