เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ปศุสัตว์

สุขลักษณะการบริโภคเนื้อสัตว์

กองสัตวแพทย์สาธารณสุข กรมปศุสัตว์

การบริโภคเนื้อสัตว์อย่างถูกสุขลักษณะ จะต้องพิจารณาครอบคลุมทั้งการจัดการเนื้อสัตว์ ควบคุมสิ่งแวดล้อม รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมอาหารที่ทำจากเนื้อสัตว์เพื่อทำให้อาหารเนื้อสัตว์นั้นๆ สะอาด ปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค หนอนพยาธิ และสารเคมีที่เป็นอันตราย อันอาจจะเป็นอันตรายต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย สุขภาพอนามัยของผู้บริโภค

การบริโภคเนื้อสัตว์ที่ถูกสุขลักษณะ จึงไม่หมายความเพียงแต่จะปลอดภัยแก่ผู้บริโภคในระยะเวลาปัจจุบันเท่านั้นหากยังจะต้องไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือก่อโรคให้แก่ผู้บริโภคในระยะยาวด้วย

การควบคุมให้การบริโภคเนื้อสัตว์เป็นไปอย่าง ถูกสุขลักษณะนี้จะต้องอาศัยกลุ่มบุคคล 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเจ้าหน้าที่ กลุ่มผู้ประกอบการ และกลุ่มผู้บริโภค

» โรคที่อาจปนเปื้อนมากับอาหารเนื้อสัตว์
» วิธีการในการเลือกซื้อเนื้อสัตว์
» ภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร
» สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหารเนื้อสัตว์
» สุขนิสัยการบริโภค
» การควบคุมและกำจัดสัตว์และแมลงพาหะนำโรค
» สถานที่ปรุง ประกอบ และจำหน่ายอาหาร

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย