เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ปศุสัตว์

การเลี้ยงกวาง

การให้อาหารกวาง

1. การเลี้ยงแบบขังกรง ตัดพืชอาหารสัตว์มาให้กิน
- ต้องมีพืชอาหารให้กินอย่างพอเพียงตลอดเวลา
- ควรมีแหล่งพืชอาหารอย่างน้อย 2-3 แหล่ง
- รางอาหารควรยาวพอให้กวางได้กินทุกตัว ไม่เบียดกัน
- ควรตัดพืชอาหารให้กินหลายๆ ชนิด และตัดหญ้าสดให้กินทุกวัน

2. เลี้ยงแบบปล่อยแปลงหญ้า
- ควรมีแปลงหญ้าหมุนเวียนอย่างเพียงพอ (ไม่ควรน้อยกว่า 3 แปลง)
- ควรปลูกหญ้าไว้อย่างน้อย 2 ชนิด (ชนิดละแปลง)

การให้น้ำ

-ควรมีน้ำที่สะอาดให้กินตลอดเวลา
- ภาชนะที่ใส่น้ำไม่ใหญ่เกินไปหรือสูงเกินไปทำให้ลูกกวางกินไม่ได้
- ถ้าเป็นไปได้ควรนำน้ำตรวจหาเชื้อโรค

» การจัดการเลี้ยงกวาง
» ความหนาแน่นในการเลี้ยงกวาง
» การให้อาหารกวาง
» พันธุ์กวาง
» ผลผลิต ราคาจำหน่าย และการตลาด
» การลงทุน
» ข้อจำกัดบางประการ
» โรคที่พบในกวาง
» การป้องกันโรค

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย