เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ปศุสัตว์

การเลี้ยงกวาง

ผลผลิต ราคาจำหน่าย และการตลาด

1. เขากวาง (มีเฉพาะในเพศผู้)

อายุการตัดเขากวาง กวางเพศผู้อายุ 1 ปีขึ้นไปจะเริ่มงอกเขาอ่อน (Velvet) และจะแปรสภาพเป็นเขาแข็งแท้จริงใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือน ขนาดของเขากวางจะมีกิ่งก้านมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอายุสัตว์ ซึ่งอาจตัดเขากวางได้น้ำหนักสดถึง 5 กก. แต่ถ้าจะตัดเขาอ่อนใช้เวลาประมาณ 50-60 วัน เขาอ่อนมีน้ำหนักสด 1-2 กก. เขากวางจะมีการผลิตทุกๆ ปี ตัดเขาได้ปีละ 1 ครั้ง อายุการตัดเขากวางนานถึง 15-20 ปี เขากวางเมื่อนำมาอบแห้งจะเหลือน้ำหนักแห้งเพียง 30-35 เปอร์เซ็นต์

การจำหน่ายเขากวางภายในประเทศ เขากวางอ่อนสดราคา 9,000-10,000 บาท/กก. เขาอบแห้งราคาประมาณ 12,000 บาท/กก.ขึ้นอยู่กับคุณภาพ วิธีการอบ และเกรดของเขากวางซึ่งแบ่งออกเป็น 7 เกรด ในส่วนของเอกชนที่ประกอบการอยู่ขณะนี้มีเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรีและพิษณุโลกได้ตัดเขากวางอ่อนที่ได้จากกวางป่าส่งจำหน่ายในกรุงเทพฯ ร้านขายยาจีนแผนโบราณ (ตลาดเยาวราช) ราคาคู่ละประมาณ 10,000-15,000 บาท/กก. สำหรับการจำหน่ายส่งออกต่างประเทศ เช่น ในประเทศเกาหลีสามารถจำหน่ายในราคา 22,500 บาท/กก. (150 เหรียญออสเตรเลีย/กก.)

สรรพคุณของเขากวางอ่อนมีความเชื่อกันว่าเป็นยาอายุวัฒนะบำรุงร่างกาย เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ รักษาโรคหัวใจ และแก้โรคไขข้อของคนชราได้ แต่สรรพคุณดังกล่าวยังไม่มีการยืนยันในทางการแพทย์ ดังนั้นการขยายตัวของการบริโภคเขากวางอ่อนในประเทศไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด (จากสถิติการนำเข้าเขากวางอ่อนจากประเทศจีนเป็นส่วนใหญ่ผ่านกรมศุลกากรราคา 7,500-7,800 บาท/กก.)

  • ปี 2534 นำเข้า 943 กก. คิดเป็นมูลค่า 5,293,896 บาท
  • ปี 2535 นำเข้า 120 กก. คิดเป็นมูลค่า 943,276 บาท
  • ปี 2536 นำเข้า 200 กก. คิดเป็นมูลค่า 1,530,600 บาท (มค.-มีค.)

การผลิตเขากวาง จึงน่าเป็นการผลิตเพื่อการส่งออกตลาดต่างประเทศ เช่น ฮ่องกง ไต้หวันและเกาหลี ซึ่งปัจจุบัน ประเทศนิวซีแลนด์เป็นผู้ครองตลาดอยู่ถึง 90 เปอร์เซ็นต์

2. เนื้อกวาง

กวางเพศผู้อายุ 14 เดือน น้ำหนักมีชีวิต 80 กก. เมื่อชำแหละจะได้น้ำหนักซาก 50 กก. (เปอร์เซ็นต์ซาก 60-62%) คิดเป็นเนื้อแดง 36 กก. (เปอร์เซ็นต์เนื้อแดง 73%)

ราคาจำหน่ายเนื้อชำแหละประมาณ 120-150 บาท/กก. คิดเป็นเงิน 6,000-7,500 บาท และยังสามารถจำหน่ายผลิตผลอื่นๆ เช่น หนัง เอ็น และหาง เป็นต้น

สำหรับด้านการตลาด สหกรณ์กวางแห่งประเทศไทย จำกัด จะเป็นผู้ดำเนินการจัดการด้านต่างๆ ให้แก่สมาชิกของสหกรณ์ โดยจัดหาตลาดรองรับผลผลิตภายในและต่างประเทศรวมทั้งกำหนดราคาซื้อขายเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด กรณีที่ประเทศไทยยังมีปัญหาเรื่องโรคปากและเท้าเปื่อย การส่งผลผลิตออกต่างประเทศคงมีข้อจำกัดในการส่งออกของประเทศนั้นๆ เช่นเดียวกันกับผลิตภัณฑ์สัตว์อื่นๆ

» การจัดการเลี้ยงกวาง
» ความหนาแน่นในการเลี้ยงกวาง
» การให้อาหารกวาง
» พันธุ์กวาง
» ผลผลิต ราคาจำหน่าย และการตลาด
» การลงทุน
» ข้อจำกัดบางประการ
» โรคที่พบในกวาง
» การป้องกันโรค

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย