เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

การแปรรูปผลผลิต

สุขลักษณะการบริโภคเนื้อสัตว์

กองสัตวแพทย์สาธารณสุข กรมปศุสัตว์

การบริโภคเนื้อสัตว์อย่างถูกสุขลักษณะ จะต้องพิจารณาครอบคลุมทั้งการจัดการเนื้อสัตว์ ควบคุมสิ่งแวดล้อม รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมอาหารที่ทำจากเนื้อสัตว์เพื่อทำให้อาหารเนื้อสัตว์นั้นๆ สะอาด ปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค หนอนพยาธิ และสารเคมีที่เป็นอันตราย อันอาจจะเป็นอันตรายต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย สุขภาพอนามัยของผู้บริโภค

การบริโภคเนื้อสัตว์ที่ถูกสุขลักษณะ จึงไม่หมายความเพียงแต่จะปลอดภัยแก่ผู้บริโภคในระยะเวลาปัจจุบันเท่านั้นหากยังจะต้องไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือก่อโรคให้แก่ผู้บริโภคในระยะยาวด้วย ซึ่งปัจจัยต่างๆ ที่เข้ามามีผลเกี่ยวข้องได้แสดงดังแผนภูมิดังต่อไปนี้ทั้งนี้การควบคุมให้การบริโภคเนื้อสัตว์เป็นไปอย่าง ถูกสุขลักษณะนี้จะต้องอาศัยกลุ่มบุคคล 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเจ้าหน้าที่ กลุ่มผู้ประกอบการ และกลุ่มผู้บริโภค ตามแผนผังต่อไปนี้ซึ่งผลการดำเนินการจะสำเร็จมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับ ความร่วมมือและการถือปฏิบัติของกลุ่มบุคคลทั้ง 3 กลุ่ม ดังที่กล่าวมาข้างต้น

» โรคที่อาจปนเปื้อนมากับอาหารเนื้อสัตว์
» วิธีการในการเลือกซื้อเนื้อสัตว์
» ภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร
» สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหารเนื้อสัตว์
» สุขนิสัยการบริโภค
» การควบคุมและกำจัดสัตว์และแมลงพาหะนำโรค
» สถานที่ปรุง ประกอบ และจำหน่ายอาหาร
» บทสรุป

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย