เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

การแปรรูปผลผลิต

สุขลักษณะการบริโภคเนื้อสัตว์

กองสัตวแพทย์สาธารณสุข กรมปศุสัตว์

สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหารเนื้อสัตว์

อาหารที่ปรุงสำเร็จรอการบริโภคจะสะอาดปลอดภัยหรือไม่นั้น นอกจากจะคำนึงถึงองค์ประกอบอื่นๆ ที่กล่าวผ่านมา อาทิตัวอาหารจะต้องสะอาด ปลอดภัย ได้มาจากแหล่งที่ถูกสุขลักษณะและเชื่อถือได้ มีความสะอาดในขั้นตอนการเตรียม การปรุง การจับต้องอาหาร รวมทั้งมีการใช้ภาชนะอุปกรณ์ในขั้นตอนการประกอบอาหารที่ถูกต้องแล้ว ความสะอาดของร่างกาย และไม่เป็นโรคของผู้สัมผัสอาหาร เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องคำนึงถึง เพราะถ้าหากผู้สัมผัสอาหารเจ็บป่วยไม่สบาย อาจจะแพร่กระจายเชื้อโรคสู่อาหาร และไปสู่ผู้บริโภคต่อไปได้ หรือแม้ว่าผู้สัมผัสอาหารจะมีสุขภาพดี แต่หากไม่ปฏิบัติตนให้ถูกต้อง หรือปฏิบัติตนให้เกิดการเสี่ยงต่อการปนเปื้อนจากเชื้อโรคต่างๆ ที่มีอยู่ทั่วไป ก็จะมีผลสะท้อนถึงความสะอาดของอาหารที่จะบริการให้แก่ผู้บริโภคได้

สุขวิทยาส่วนบุคคลหมายถึงเรื่องที่ว่าด้วยการดูแลบำรุงรักษาปรับปรุง ส่งเสริมสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงไม่เป็นโรค และมีการปฏิบัติตนให้อยู่ในภาวะที่ปลอดภัย ซึ่งรวมทั้งการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค ทั้งจากตนเองไปสู่ผู้อื่น และการรับเอาเชื้อโรค สิ่งปนเปื้อนจากภายนอกมาสู่ตัวเรา ทั้งทางตรง และทางอ้อม

ผู้สัมผัสอาหารหมายถึงบุคคลซึ่งผู้ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอาหารทั้งหมดเช่นผู้ปรุง ผู้เสิร์ฟผู้ทำความสะอาด อุปกรณ์ ผู้เตรียมอาหาร ผู้ลำเลียงอาหาร รวมหมายถึงบุคคลที่จะมีโอกาสสัมผัสอาหารในทุกกรณี การแพร่กระจายของโรคโดยผู้สัมผัสอาหาร

  1. กรณีผู้สัมผัสอาหารที่เจ็บป่วยอยู่ในระยะแพร่โรค
  2. กรณีผู้สัมผัสอาหารไม่แสดงอาการเจ็บป่วยขณะเตรียมอาหารเกิดจาก 2 ลักษณะคือ
    - เป็นพาหะนำโรค โดยเป็นผู้ที่มีเชื้อโรคในตัว แต่ไม่แสดงอาการและสามารถแพร่โรคไปสู่ผู้อื่นได้
    - นำโรคโดยการปฏิบัติตนไม่ถูกต้องระหว่างการเตรียม ปรุงประกอบอาหาร เช่นจับต้องสิ่งสกปรก และจับต้องอาหารโดยไม่ได้ล้างมือ

» โรคที่อาจปนเปื้อนมากับอาหารเนื้อสัตว์
» วิธีการในการเลือกซื้อเนื้อสัตว์
» ภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร
» สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหารเนื้อสัตว์
» สุขนิสัยการบริโภค
» การควบคุมและกำจัดสัตว์และแมลงพาหะนำโรค
» สถานที่ปรุง ประกอบ และจำหน่ายอาหาร
» บทสรุป

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย