เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

การแปรรูปผลผลิต

ขลักษณะการบริโภคเนื้อสัตว์

กองสัตวแพทย์สาธารณสุข กรมปศุสัตว์

บทสรุป

จะเห็นได้ว่าสุขลักษณะที่ดินในการบริโภคอาหารเนื้อสัตว์หรืออาหารโดยทั่วไปนั้น เราต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายประการ อาทิเช่น วัตถุดิบอาหาร การจัดเก็บอาหาร ขั้นตอนการปรุง - เสิร์ฟ การปนเปื้อนจากขั้นตอน หรือผู้ปรุง - ผู้เสิร์ฟ สุขลักษณะการบริโภคที่ไม่ดี สัตว์พาหะนำโรค หรือสุขลักษณะของสถานประกอบการ เป็นต้น ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นการที่จะชี้ให้ผู้บริโภคตระหนักถึงความสำคัญในประเด็นนี้ ควรจะต้องมีการให้ความรู้แก่ผู้บริโภคในประเด็นต่างๆ ซึ่งคงจะต้องเป็นงานที่ทางหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ความรู้ คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภค เพื่อยกระดับผู้บริโภคในเมืองไทยได้เห็นถึงความสำคัญด้านสาธารณสุข เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของตัวผู้บริโภคเอง และหวังว่าคู่มือเล่มนี้จะมีส่วนช่วยเสริมความรู้แก่ผู้บริโภคให้ตระหนักถึงความสำคัญในด้านสุขลักษณะการบริโภคเนื้อสัตว์ดังได้กล่าวในข้างต้น

» โรคที่อาจปนเปื้อนมากับอาหารเนื้อสัตว์
» วิธีการในการเลือกซื้อเนื้อสัตว์
» ภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร
» สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหารเนื้อสัตว์
» สุขนิสัยการบริโภค
» การควบคุมและกำจัดสัตว์และแมลงพาหะนำโรค
» สถานที่ปรุง ประกอบ และจำหน่ายอาหาร
» บทสรุป

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย