เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

การแปรรูปผลผลิต

ขลักษณะการบริโภคเนื้อสัตว์

กองสัตวแพทย์สาธารณสุข กรมปศุสัตว์

บทสรุป

จะเห็นได้ว่าสุขลักษณะที่ดินในการบริโภคอาหารเนื้อสัตว์หรืออาหารโดยทั่วไปนั้น เราต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายประการ อาทิเช่น วัตถุดิบอาหาร การจัดเก็บอาหาร ขั้นตอนการปรุง - เสิร์ฟ การปนเปื้อนจากขั้นตอน หรือผู้ปรุง - ผู้เสิร์ฟ สุขลักษณะการบริโภคที่ไม่ดี สัตว์พาหะนำโรค หรือสุขลักษณะของสถานประกอบการ เป็นต้น ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นการที่จะชี้ให้ผู้บริโภคตระหนักถึงความสำคัญในประเด็นนี้ ควรจะต้องมีการให้ความรู้แก่ผู้บริโภคในประเด็นต่างๆ ซึ่งคงจะต้องเป็นงานที่ทางหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ความรู้ คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภค เพื่อยกระดับผู้บริโภคในเมืองไทยได้เห็นถึงความสำคัญด้านสาธารณสุข เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของตัวผู้บริโภคเอง และหวังว่าคู่มือเล่มนี้จะมีส่วนช่วยเสริมความรู้แก่ผู้บริโภคให้ตระหนักถึงความสำคัญในด้านสุขลักษณะการบริโภคเนื้อสัตว์ดังได้กล่าวในข้างต้น

» โรคที่อาจปนเปื้อนมากับอาหารเนื้อสัตว์
» วิธีการในการเลือกซื้อเนื้อสัตว์
» ภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร
» สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหารเนื้อสัตว์
» สุขนิสัยการบริโภค
» การควบคุมและกำจัดสัตว์และแมลงพาหะนำโรค
» สถานที่ปรุง ประกอบ และจำหน่ายอาหาร
» บทสรุป

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย