เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

การแปรรูปผลผลิต

การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะละกอ
เพื่อเพิ่มมูลค่า

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 23 มกราคม 2541

มะละกอเป็นพืชเศรษฐกิจที่ปลูกกันมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดราชบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร สำหรับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นที่ปลูกมากคือ จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอน้ำยืน และอำเภอกันทรลักษณ์ โดยสามารถปลูกและเก็บเกี่ยวผลในช่วงเดือนมิถุนายน ถึงเดือนธันวาคม

ปัจจุบันการปลูกมะละกอมีการขยายไปทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ ปัจจุบันเกษตรกรจะปลูกและขายในลักษณะมะละกอทั้งผล นอกจากการใช้บริโภคเป็นอาหารภายในครัวเรือนแล้ว เช่น ส้มตำ แกงต่าง ๆ การแปรรูปมะละกอทั้งผลดิบและผลสุกนั้น ยังไม่แพร่หลายเพื่อให้การใช้ประโยชน์ของมะละกอมีมากขึ้น จึงให้ทดลองทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากมะละกอทั้งสุกและดิบเพื่อแนะนำสู่ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อนำไปผลิตเพิ่มมูลค่าแก่วัตถุดิบ และยังส่งเสริมให้ชาวบ้าน และเกษตรกรมีงานทำและเพิ่มรายได้

» ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปาเปน
» ประโยชน์ของปาเปน
» การผลิตปาเปน
» มะละกอสามรส
» แยมมะละกอ
» ตั้งฉ่ายมะละกอ
» มะละกอแช่อิ่ม(1)
» มะละกอเค็ม(ชิ้น)
» มะละกอแช่อิ่ม(2)
» มะละกอดองเค็ม-เปรี้ยว
» มะละกอกวนแผ่น
» มะละกอแก้ว
» ซ๊อสมะละกอ
» มะละกอใยแก้ว
» ข้าวเกรียบมะละกอ
» มะละกอรังนก
» น้ำมะละกอ
» มะละกอแห้งสามรส
» ฟรุทสลัด

  • คณะผู้จัดทำ
    วารุณี วารัญญานนท์ ชุมสาย สีลวานิช
    สุภารัตน์ เรืองมณีไพฑูรย์ วิไลลักษณ์ รัตอาภา
    สมจิต นิยมไทย น้อย สาริกะภูติ
    วิภา สุโรจนเมธากุล

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย