เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

การแปรรูปผลผลิต

อาหารจากข้าวโพด

กรมส่งเสริมการเกษตร

ข้าวโพดเป็นธัญพืชที่สำคัญมากพืชหนึ่งของโลก ผลผลิตประมาณครึ่งหนึ่งใช้เป็นอาหารมนุษย์ นอกจากนั้นใช้เป็นอาหารเลี้ยงสัตว์และอื่น ๆ ข้าวโพดมีถิ่นกำเนิดแถบบริเวณประเทศตะวันตก และเป็นที่นิยมบริโภคกันแถบประเทศทวีปอเมริกากลาง และใต้ สำหรับประเทศไทย ข้าวโพดเป็นที่รู้จักและนิยมบริโภคในรูปอาหารว่างระหว่างมื้ออาหารมาช้านานแล้ว และยังมีการปลูกข้าวโพดเพื่อการเลี้ยงสัตว์กันมาก จนถึงปัจจุบันข้าวโพดนับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศอีกด้วย

» การจำแนกชนิดข้าวโพด
» ส่วนประกอบและคุณค่าทางอาหาร
» การใช้ประโยชน์ของข้าวโพดในรูปของอาหาร
» การใช้ประโยชน์อื่น ๆ
» แกงเลียงข้าวโพดอ่อน
» ข้าวโพดฝักอ่อนผัด
» ข้าวโพดทอดมัน
» ข้าวโพดผัดรวมมิตรเปรี้ยวหวาน
» ข้าวโพดเปียกชนิดข้น
» ต้มส้มข้าวโพดอ่อน
» วิหคสวรรค์
» ห่อหมกข้าวโพด
» ขนมข้าวโพด
» ข้าวโพดคลุกเสวย
» ข้าวโพดเปียก
» ข้าวโพดอบเนย
» ข้าวโพดนึ่งอบเนย
» ข้าวโพดคั่วหวาน
» ข้าวโพดคั่วเค็ม
» ข้าวโพดปิ้งทาเนย
» ข้าวโพดน้ำกะทิ
» ไอศกรีมข้าวโพดกะทิสดหอมกะทิ
» กระทงทองข้าวโพด
» ข้าวโพดหรุ่ม
» ข้าวโพดฝักอ่อนชุบแป้งทอด
» ข้าวโพดทอด
» กาแฟข้าวโพด
» ข้าวโพดฝักอ่อนบรรจุขวด
» ข้าวโพดเมล็ดในน้ำเชื่อม
» ข้าวเกรียบข้าวโพด
» น้ำข้าวโพดเข้มข้น
» น้ำพริกเผาข้าวโพด
» ทองม้วนข้าวโพด

เอกสารอ้างอิง

  • ทิพย์ เลขะกุล. "การปลูกข้าวโพดฝักอ่อน". เอกสารคำแนะนำปลูกข้าวโพดฝักอ่อน สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร
  • ทวีรัสมิ์ ธนาคม. "ตำหรับอาหารเจ 108 และชีวิตประหยัด". พิมพ์ครั้งที่ 5 กรุงเทพฯ, วิบูลย์กิจการพิมพ์. 2524, หน้า 44
  • โภชนาการ, กอง "ตารางแสดงคุณค่าอาหารไทย" กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.กรกฎาคม,2521.
  • โภชนาการ, กอง "ตารางแสดงคุณค่าอาหารไทย" กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.พฤศจิกายน,2527.
  • วิมล พัฒนพิชัย. "เลือกใช้น้ำมันอะไรดี". วารสารคหเศรษฐศาสตร์, ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม 2530.
  • ศรีสมร คงพันธุ์ และ มณี สุวรรณผ่อง. "อาหารมังสวิรัติ". กรุงเทพฯ. สำนักพิมพ์ปลาตะเพียน. 2526, หน้า 34-37.
  • อำพล เสนาณรงค์. "ข้าวโพดรับประทานฝักสด". กสิกรปีที่ 40 ฉบับที่ 6, 2510. หน้า 469-473
  • อำพล เสนาณรงค์. "ข้าวโพดรับประทานฝักสดและฝักอ่อน". กสิกรปีที่ 47 ฉบับที่ 3, มกราคม 2517. หน้า 216-220

คณะผู้จัดทำ
จันทรา แป้นตุ้ม พึงพิศ ดุลยพัชร์
จุฑาพร ศรีวิพัฒน์ ผุสฎี เธียรศรีพจมาน
ลาวัลย์ ฉัตรวิรุฬห์ ทัศนีย์ ภักดีศุภผล
วรวิทย์ แสงสิงแก้ว สุมาลี สุนทรนฤรังษี

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย