เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

การปลูกมะพร้าว

กรมส่งเสริมการเกษตร

การวางผังการปลูกมะพร้าว

ในพื้นที่ราบสามารถวางผังปลูกได้ 2 แบบ คือ

แบบสี่เหลี่ยมจตุรัส

จะมีระยะระหว่างต้นและระหว่างแถวเท่ากัน

แบบสามเหลี่ยมด้านเท่า

จะมีระยะระหว่างต้นยาวกว่าระยะระหว่างแถว แต่ทุกต้นก็มีระยะห่างเท่ากัน เช่นเดียวกับการปลูกแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส(ดูรูปประกอบ) การปลูกแบบสี่เหลี่ยมด้านเท่านี้จะได้จำนวนต้นต่อไร่มากกว่าการปลูกแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสประมาณ 15 %

ระยะปลูก

ระยะปลูกเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่มีผลต่อจำนวนผลผลิตที่จะได้รับถ้าปลูกถี่เกินไปต้นมะพร้าวจะบังร่มกัน ไม่สามารถจะปรุงอาหารได้อย่างเต็มที่ ต้นสูงชะลูด ออกผลไม่ดก แต่ถ้าปลูกห่างกันมาก จะได้จำนวนต้นน้อย ผลผลิตก็น้อย

ระยะปลูกที่เหมาะสมกับแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสและแบบสามเหลี่ยมด้านเท่าของมะพร้าวพันธุ์ต่างๆ มีดังนี้

หมายเหตุ
มะพร้าวต้นเตี้ยควรปลูกไร่ละประมาณ 40-45 ต้น สำหรับพื้นที่ลุ่ม หรือดินเป็นดินหนียว การระบายน้ำไม่ดี ควรยกร่องให้สูงกว่าระดับน้ำท่วมสูงสุดไม่น้อยกว่า 50 ซม. ขุดร่องตามความยาวของพื้นที่ สันร่องกว้าง 5 เมตร สำหรับพันธุ์ต้นเตี้ย 8 เมตร สำหรับพันธุ์ต้นสูง คูร่องกว้าง 2 เมตร

» พันธุ์มะพร้าว
» มะพร้าวพันธุ์ลูกผสม
» การสร้างสวนมะพร้าว
» การเลือกที่ปลูกมะพร้าว
» การคัดเลือกมะพร้าวเพื่อใช้ทำพันธุ์
» การวางผังการปลูกมะพร้าว
» การเตรียมหลุมปลูก
» การใส่ปุ๋ย
» การกำจัดวัชพืช
» การเพิ่มรายได้ในสวนมะพร้าว
» ศัตรูมะพร้าว
» โรคที่สำคัญ
» การเก็บผล

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย