เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

การปลูกมะนาว

กรมส่งเสริมการเกษตร

การปฎิบัติหลังการเก็บเกี่ยว

วิธีการเก็บรักษามะนาวให้ไว้ได้นาน ต้องคัดผลมะนาวเสียก่อน โดยเลือกเอาผลมะนาวที่แก่พอเหมาะ มีสีเขียวจัด ไม่มีสีเหลืองปน ไม่มีรอยช้ำหรือเน่า และควรมีขั้วผลติดอยู่ด้วย จากนั้นนำมาล้างทำความสะอาดโดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น คลอรอกช์ ผสมน้ำในอัตรา 1 ต่อ 15 ส่วน แช่ผลมะนาวไว้นานประมาณ 5 นาที แล้วนำผลมะนาวมาผึ่งลมบนตะแกรง เพื่อให้สะเด็ดน้ำ แล้วจึงทำการคัดขนาดและบรรจุเข่งหรือภาชนะบรรจุอื่นๆ ตามที่ตลาดต้องการ

ที่ปรึกษา สมชาย สุคนธสิงห์ กองส่งเสริมพืชสวน ,มนตรี วงษ์รักษ์พานิช กองส่งเสริมพืชสวน
เรียบเรียง มนู โป้สมบูรณ์ กองส่งเสริมพืชสวน ,วรรณวาท แก้วคำแสน กองส่งเสริมพืชสวน ,ละออ เนียมช่วย กองส่งเสริมพืชสวน
จัดทำ อัญชลี พัตมีเทศ กองเกษตรสัมพันธ์

อ้างอิง

  • กรมส่งเสริมการเกษตร. 2537. การปลูกมะนาว.
  • คู่มือการสอน โครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร.
  • ภูวนาท นนทรีย์. เทคนิคการผลิตไม้ผลออกนอกฤดูกาล.
  • โครงการหนังสือเกษตรชุมชน.
  • วิเศษ อัครวิทยกุล. มะนาว. โครงการหนังสือเกษตรชุมชน.
  • สุวิทย์ ชื่นสินธุ์. การปลูกส้ม. หนังสือเกษตรชาวบ้าน ชุดที่ 11.

» การเตรียมพื้นที่ปลูก
» การปฏิบัติดูแลรักษา
» แมลงศัตรูที่สำคัญ
» การเก็บเกี่ยว
» ปฏิทินการปฏิบัติดูแลรักษามะนาว
» สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
» วิธีการปลูก
» โรคและแมลงที่สำคัญของมะนาว
» การบังคับให้มะนาวออกดอกนอกฤดู
» การปฎิบัติหลังการเก็บเกี่ยว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย