เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

การปลูกยางพารา

กรมส่งเสริมการเกษตร

การปลูกพืชแซมยาง

การปลูกพืชแซมยางเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่เจ้าของสวนในขณะที่ยางยังไม่ให้ผลผลิต ทำให้เจ้าของสวนได้มีเวลาในการดูแลสวนยางมากและบ่อยครั้งขึ้น การปลูกพืชแซมยางจะทำได้ประมาณ 3 ปีเท่านั้น เพราะหลังจากนั้นต้นยางจะมีร่มเงามากปกคลุมพืชแซม ทำให้พืชแซมไม่ให้ผลผลิตหรือให้ผลผลิตไม่คุ้มค่า

พืชแซมยางที่นำมาปลูกควรเป็นพืชอายุสั้น เช่น ข้าวไร่ ข้าวโพด ยาสูบ แตงโม ถั่วต่างๆ แต่ทั้งนี้พืชที่มีอายุมากกว่า 1 ปี บางชนิดก็สามารถปลูกได้ เช่น สับปะรด กล้วย มะละกอ เป็นต้น ส่วนพืชที่ไม่ควรปลูกเป็นพืชแซม คือ ปอ อ้อย และละหุ่ง เพราะพืชเหล่านี้จะดูดธาตุอาหารในดินไปใช้มาก ทำให้ยางได้รับธาตุอาหารน้อยละ การปลูกพืชแซมควรปลูกให้ห่างจากแถวยางไม่น้อยกว่า 1 เมตร ยกเว้นมันสำปะหลัง ต้องปลูกให้ห่างจากแถวยาง 2 เมตร

» ความเตรียมพื้นที่ปลูกยาง
» การกำจัดหญ้าคา
» บริเวณที่ใส่ปุ๋ย
» การกรีดยาง
» สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการปลูกยาง
» การเตรียมดิน
» ชนิดของต้นพันธุ์ยาง
» การใส่ปุ๋ย
» วิธีการใส่ปุ๋ย
» โรคและแมลงศัตรูยางพารา
» ลักษณะของพันธุ์ยางที่ดี
» ปัจจัยสำคัญที่เกษตรกรจะต้องพิจารณาประกอบการตัดสินใจเลือกใช้พันธุ์ยาง
» ระยะปลูก
» วิธีปลูก
» การกำจัดวัชพืช
» การปลูกพืชแซมยาง
» ข้อควรคำนึงสำหรับผู้เริ่มปลูกยาง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย