เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

กองส่งเสริมพืชสวน กรมส่งเสริมการเกษตร

     ปัจจุบันประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการเลี้ยงไหมจากแบบอุตสาหกรรมในครัวเรือนมาเป็นแบบอุตสาหกรรม เชิงพาณิชย์ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาเทคนิควิชาการเลี้ยงไหมแผนใหม่ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไหมได้รับผลตอบแทนสูงสุด ซึ่งปัจจัยที่มีความสำคัญต่อผลสำเร็จของการเลี้ยงไหมก็คือ หม่อน เนื่องจากเกษตรกรจะต้องนำใบหม่อนมาใช้เป็นอาหารสำหรับเลี้ยงไหม จากการศึกษาวิเคราะห์ของ ดร.มัตสุมุระ (Dr. Matsumura) ผู้เชี่ยวชาญด้านหม่อนของประเทศญี่ปุ่นพบว่า ใบหม่อนมีส่วนสำคัญ ต่อการเลี้ยงไหมถึง 38.2%

แต่เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ยังให้ความสำคัญในเรื่องการดูแลและการจัดการหม่อนน้อยมาก จึงทำให้สวนหม่อนไม่สมบูรณ์ ใบหม่อนไม่มีคุณภาพ และมีปริมาณไม่เพียงพอแก่การเลี้ยงไหมในแต่ละรุ่น ทำให้การเลี้ยงไหมได้ผลไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั้นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งที่เกษตรกรจะต้องคำนึงถึงในการเลี้ยงไหมคือ การดูแลและการจัดการสวนหม่อนที่ดีเพื่อทำให้ต้นหม่อนแข็งแรง ให้ผลผลิตใบหม่อนสูง และมีคุณค่าทางอาหารสูงด้วย

» การปลูกหม่อน
» การเลี้ยงไหม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย