เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

กองส่งเสริมพืชสวน กรมส่งเสริมการเกษตร

การเลี้ยงไหม

การเตรียมการก่อนการเลี้ยงไหม

เมื่อวางแผนการเลี้ยงไหมให้เหมาะกับแปลงหม่อนที่ได้ปลูกเตรียมไว้แล้ว ก่อนถึงเวลาการเลี้ยงไหมประมาณ 1 อาทิตย์ ผู้เลี้ยงจะต้องเตรียมการดังนี้

  1. ทำความสะอาดโรงเลี้ยงไหมและอุปกรณ์การเลี้ยงไหมโดยใช้น้ำผสมผงซักฟอกล้างทำความสะอาด
  2. นำอุปกรณ์ที่ล้างและตากแดดให้แห้งแล้ว ไปเก็บไว้ในโรงเลี้ยงเพื่อทำการฉีดพ่นอบสารเคมีกำจัดเชื้อโรค
  3. ปิดโรงเลี้ยงไหมให้มิดชิด แล้วฉีดอบโรงเลี้ยงและอุปกรณ์ด้วยการพ่นฟอร์มาลีน 3% ในอัตรา 1 ลิตรต่อ พื้นที่ 1 ตารางเมตร ทิ้งไว้อย่างน้อย 1 วัน เพื่อกำจัดเชื้อโรคในโรงเลี้ยงไหม
  4. เปิดโรงเรี้ยงไหมเพื่อให้สารฟอร์มาลีนระเหยออกอย่างน้อย 1 วัน ก่อนนำไข่ไหมหรือตัวอ่อนของไหม เข้ามาเลี้ยง
  5. เตรียมนำแกลบสดมาเผา
  6. เตรียมสารเคมีโรยตัวหนอนไหมเพื่อกำจัดเชื้อโรค เช่น คลอรีน 3.5% (ใช้คลอรีน 1 ส่วนต่อปูนขาว 16.5 ส่วน โดยน้ำหนัก) หรือใช้เพบโซล ประมาณ 1-2 กิโลกรัมต่อแผ่นหรือกล่อง และสารที่ใช้เพื่อลดความชื้น เช่น ปูนขาวหรือแกลบเผา

» การเตรียมการก่อนการเลี้ยงไหม
» ไข่ไหม
» การเก็บรังไหม
» โรคและแมลงศัตรูไหม
» อุปกรณ์การเลี้ยงไหม
» วงจรชีวิตของตัวไหม
» วิธีเลี้ยงไหม
» การจำหน่ายผลผลิตไหม
» แมลงและศัตรูอื่น ๆ ที่สำคัญ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย