เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

กองส่งเสริมพืชสวน กรมส่งเสริมการเกษตร

การปลูกหม่อน

การดูแลรักษาสวนหม่อน

การดูแลรักษาสวนหม่อนอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอจะสามารถทำให้ต้นหม่อนมีอายุยาวนานกว่า 10 ปี ให้ผลผลิตสูงและได้ใบหม่อนที่มีคุณภาพดี เมื่อนำใบหม่อนไปใช้เลี้ยงไหม หนอนไหมจะแข็งแรงและได้ผลผลิต รังไหมสูง ฉะนั้นในการดูแลรักษาสวนหม่อน ควรปฏิบัติดังนี้

1. การเขตกรรม
ควรพรวนดินให้ร่วนโปร่งเพื่อให้มีการระบายอากาศและเหมาะแก่การเจริญเติบโตของต้นหม่อน อีกทั้งให้จุลินทรีย์ในดินเจริญได้ดี ซึ่งจะช่วยให้การสลายตัวของอินทรียวัตถุในดินเร็วขึ้น ทำให้รากหม่อนสามารถดูดน้ำและอาหารไปเลี้ยงลำต้นได้เต็มที่ การพรวนดินควรทำพร้อมกับการกำจัดวัชพืช

2. การกำจัดวัชพืช
ควรมีการกำจัดวัชพืชอยู่เสมอเนื่องจากวัชพืชจะเป็นตัวแย่งน้ำและธาตุอาหารในดิน นอกจากนี้ยังเป็นที่อยู่ อาศัยของโรคและแมลงอีกด้วย

3. การใส่ปุ๋ย
ควรมีการใส่ปุ๋ยทุกครั้งเมื่อมีการตัดต่ำหรือตัดกลาง เพื่อเป็นการเพิ่มธาตุอาหารในดิน ปุ๋ยที่ใช้มีอยู่ 2 ชนิด คือ

 1. ปุ๋ยอินทรีย์ ได้แก่ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ฯลฯ ควรใส่ประมาณ 1,000 กิโลกรัม/ไร่/ปี โดยใส่ระหว่างกลางของ
  แถวหม่อนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งนอกจากจะเพิ่มธาตุอาหารแก่ต้นหม่อนแล้วยังเป็นการปรับปรุงโครงสร้างของดินอีกด้วย
 2. ปุ๋ยอนินทรีย์ ได้แก่ ปุ๋ยเคมีสูตรต่าง ๆ เช่น ปุ๋ยสูตร 15-8-10 หรือ 15-15-15 ควรใส่ประมาณ 100 กิโลกรัม/ไร่/ปี โดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง คือ หลังจากตัดต่ำหรือหลังเก็บเกี่ยวใบหม่อนรุ่นที่ 1 ประมาณเดือนมิถุนายน และใส่ปุ๋ยอีกครั้งประมาณเดือนตุลาคม

  การใส่ปุ๋ยหม่อนควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นส่วนใหญ่ และใช้ปุ๋ยเคมีร่วมด้วยเป็นการเสริมธาตุอาหาร นอกจากนี้
  ทุก 2-3 ปี ควรมีการตรวจสภาพดินว่าเป็นกรดมากน้อยเพียงไร หากมีสภาพเป็นกรดมากควรใส่ปูนขาวเพื่อปรับสภาพดินและเพิ่มแคลเซียมให้กับดินในอัตรา 60-70 กิโลกรัม/ไร่

4. การรักษาความชื้นในดิน
น้ำเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ต้นหม่อนใช้ในการเจริญเติบโต ดังนั้น จึงต้องมีการรักษาความชื้นในดิน โดย

 1. การปลูกพืชคลุมดิน เช่น พืชตระกูลถั่ว ซึ่งจะช่วยป้องกันการระเหยของน้ำจากผิวดิน ช่วยกำจัดวัชพืชและเพิ่มธาตุอาหารในดินด้วย
 2. ใช้วัสดุคลุมดินพวกอินทรียวัตถุ เช่น ฟางข้าว ใบไม้แห้ง แกลบ คลุมระหว่างแถวต้นหม่อน เพื่อป้องกันการระเหยของน้ำจากดินและเป็นการเพิ่มปุ๋ยอินทรีย์
 3. การให้น้ำ ควรมีการให้น้ำในฤดูแล้ง ประมาณเดือนละ 2 ครั้ง โดยวิธีเปิดร่องปล่อยน้ำเข้าแปลงหรือ การใช้ระบบน้ำหยดในแปลงหม่อน
 4. การระบายน้ำ ในช่วงฤดูฝนอาจจะมีน้ำขังในแปลงหม่อน ทำให้เกิดผลเสียแก่ต้นหม่อนได้ ดังนั้นจึง
  จำเป็นต้องระบายน้ำออกจากแปลง เพื่อให้หม่อนสามารถเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

» การดูแลรักษาสวนหม่อน
» การตัดแต่งกิ่งหม่อนสำหรับเลี้ยงไหมวัยอ่อนและวัยแก่
» แมลงศัตรูที่สำคัญของหม่อน
» การเตรียมท่อนพันธุ์
» การจัดการสวนหม่อน
» การตัดแต่งกิ่งหม่อน
» โรคที่สำคัญของหม่อน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย