เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

กองส่งเสริมพืชสวน กรมส่งเสริมการเกษตร

การปลูกหม่อน

การตัดแต่งกิ่งหม่อนสำหรับเลี้ยงไหมวัยอ่อนและวัยแก่

เป็นวิธีการในการเตรียมสวนหม่อนเพื่อการเลี้ยงไหมวัยอ่อนและวัยแก่ ซึ่งจะต้องแบ่งแปลงหม่อนออกเป็นแปลงหม่อนสำหรับเลี้ยงไหมวัยอ่อน และแปลงหม่อนสำหรับเลี้ยงไหมวัยแก่ แปลงหม่อนแต่ละส่วนควรทำการแบ่งออกเป็น 2 แปลงย่อย เพื่อจะได้นำใบหม่อนไปใช้เลี้ยงไหมสลับกัน ทำให้ต้นหม่อนมีเวลาพักตัวและแตกใบใหม่ ซึ่งแปลงหม่อนแต่ละแปลงจะต้องได้รับการดูแลรักษา และการตัดแต่งที่เหมาะสม

1. แปลงหม่อนสำหรับเลี้ยงไหมวัยอ่อน

มีหลักการสำคัญคือต้องให้แตกกิ่งอ่อนจากต้นตอหลาย ๆ กิ่งในเวลาเดียวกัน สำหรับแปลงนี้ควรแบ่งออกเป็นแปลงย่อย 2 แปลง โดยมีการเตรียมและตัดแต่งเหมือนกัน แต่เวลาในการเตรียมและตัดแต่งของแต่ละแปลงจะไม่พร้อมกัน ซึ่งวิธีในการเตรียมที่และตัดแต่งของแต่ละแปลง จะไม่พร้อมกัน ซึ่งวิธีการเตรียมและตัดแต่งแปลงหม่อนแต่ละแปลงมีดังนี้

 • การตัดต่ำ ควรทำการตัดก่อนการเลี้ยงไหมประมาณ 1 1/2 เดือน (ในช่วงต้นฤดูฝน) โดยทำการตัด
  ต้นหม่อนให้เหลือต้นตอสูงกว่าพื้นดินประมาณ 30 เซนติเมตร และหลังจากตัดแล้วจะต้องมีการใส่ปุ๋ยและให้ น้ำเพื่อให้แตกกิ่งใหม่
 • การตัดยอด จะทำก่อนที่จะเลี้ยงไหมรุ่นแรกประมาณ 1 เดือน โดยทำการตัดยอดกิ่งหม่อนที่แตกหลังจาก การตัดต่ำแล้ว เพื่อให้มีการแตกแขนงและเก็บใบหม่อนมาเลี้ยงไหมวัยอ่อนได้
 • การตัดกลาง สำหรับแปลงหม่อนวัยอ่อนจะทำการตัดกลางปีละ 2 ครั้ง
  - ตัดกลางครั้งที่ 1 จะทำการตัดหลังจากการตัดยอดและเก็บใบหม่อนมาเลี้ยงไหมวัยอ่อน 2 รุ่น โดยจะตัดสูงกว่าพื้นดินประมาณ 60-80 เซนติเมตร เมื่อตัดเสร็จแล้วทำกาารใส่ปุ๋ยและให้น้ำ
  - ตัดกลางครั้งที่ 2 เมื่อทำการตัดกลางครั้งที่ 1 ไปแล้วประมาณ 1 - 1 1/2 เดือน ก็สามารถเก็บใบหม่อนไปเลี้ยงไหมได้อีกประมาณ 2 รุ่น จากนั้นจึงทำการตัดกลางครั้งที่ 2 แล้วใส่ปุ๋ยให้น้ำบำรุงแปลงหม่อนอีก ประมาณ 1 - 1 1/2 เดือน หม่อนก็จะแตกกิ่งแขนงสามารถเก็บใบไปเลี้ยงไหมได้อีก 1-2 รุ่น จากนั้นก็ปล่อยให้หม่อนพักตัวเพื่อทำการตัดต่ำในต้นฤดูฝนของปีต่อไป

2. แปลงหม่อนสำหรับเลี้ยงไหมวัยแก่

ควรที่จะมีการแบ่งเป็นแปลงย่อยเพื่อการหมุนเวียนสลับแปลงใน การเก็บใบหม่อนมมาเลี้ยงไหมจำนวนแปลงย่อยอาจจะแบ่งเป็น 2-3 แปลงก็ได้ ขึ้นอยู่กับขนาดของแปลงหม่อนที่เกษตรกรมีอยู่ การใส่ปุ๋ยและให้น้ำเป็นสิ่งสำคัญต่อแปลงหม่อนเช่นเดียวกับแปลงหม่อนเลี้ยงไหมวัยอ่อน แต่ช่วง เวลาในการเตรียมและการตัดแต่งจะแตกต่างกันบ้างดังนี้

 • การตัดต่ำ ควรจะทำการตัดต่ำปีละครั้งในช่วงฤดูฝน โดยตัดให้สูงเหนือพื้นดินประมาณ 30 เซนติเมตร แล้วทำการใส่ปุ๋ยและให้น้ำ ข้อดีของการตัดต่ำนอกจากจะทำให้ได้ผลผลิตหม่อนที่ดีมีคุณภาพพร้อมทั้งใบและรูป ทรงดีแล้ว ยังช่วยทำลายแหล่งของโรคและแมลงศัตรูหม่อนด้วย การตัดต่ำต้นหม่อนจะต้องทิ้งระยะไว้
  ประมาณ 2 เดือน จึงจะสามารถเก็บใบหม่อนมาเลี้ยงไหมได้
 • การตัดกลาง หลังจากมีการตัดต่ำและเก็บใบหม่อนไปเลี้ยงไหมประมาณ 2 รุ่นแล้ว จึงจะทำการตัดกลางเพื่อให้ต้นหม่อนสามารถมีการแต่งกิ่งก้านได้ดี ให้ผลผลิตใบหม่อนที่สูงและมีคุณภาพ โดยจะตัดต้นหม่อนได้สูงกว่าระดับพื้นดินประมาณ 60-80 เซนติเมตร หลังจากตัดแต่งก็ใส่ปุ๋ยและให้น้ำด้วย
 • การตัดแขนง เป็นวิธีการตัดแต่งหม่อนหลังจากการตัดกลางแล้วพร้อมกกับการตัดกิ่งหม่อนไปเลี้ยงไหมได้ด้วย เนื่องจากการตัดแขนงที่แตกจากกิ่งหม่อนที่เหลือจากการตัดกลางนั้นสามารถที่จะนำไปเลี้ยงไหมได้โดยในแต่ละปีจะมี การตัดแขนงประมาณ 2 ครั้ง

» การดูแลรักษาสวนหม่อน
» การตัดแต่งกิ่งหม่อนสำหรับเลี้ยงไหมวัยอ่อนและวัยแก่
» แมลงศัตรูที่สำคัญของหม่อน
» การเตรียมท่อนพันธุ์
» การจัดการสวนหม่อน
» การตัดแต่งกิ่งหม่อน
» โรคที่สำคัญของหม่อน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย