เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

มะพร้าวน้ำหอม

แมลงศัตรูมะพร้าวและการป้องกันกำจัด

ด้วงแรด

จะกัดกินยอมมะพร้าวทำให้ใบมะพร้าวขาดเป็นริ้ว ๆ รูปสามเหลี่ยม ต่อมาทางมะพร้าวจะหักพับลงทำให้ มะพร้าวโทรมหรือชะงักการเจริญเติบโต

การป้องกัน

  1. รักษาบริเวณสวนมะพร้าให้สะอาด ไม่สะสมที่ขยายพันธุ์ของด้วงแรด เช่น กองปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ขุยมะพร้าว และกองขยะ
  2. กำจัดมะพร้าวที่ยืนต้นตาย หรือโค่นทิ้งไว้ รวมทั้งตอมะพร้าวให้หมดไปจากสวน
  3. ใส่ลูกเหม็นที่คอมะพร้าวบริเวณโคนทางรอบยอดอ่อน (ยอดกลม) ทางละ 2 ลูก ประมาณ 6-8 ลูก / ต้น เมื่อมะพร้าวอายุ 3-5 ปี

การกำจัด

  1. ตรวจพบรอยเจาะเข้าทำลายที่ยอดอ่อน ใช้เหล็กแหลมแทงตามเข้าไปในรูเพื่อทำลายตัวด้วง แรดที่ซุกตัวกินอยู่ภายใน
  2. ใช้ต้นมะพร้าวที่ตาย หรือโค่นทิ้งไว้ตัดทอนเป็นท่อนยาวประมาณ 120 เซนติเมตร วางเป็นกับดักในบริเวณสวน เพื่อชักนำให้ด้วงแรดมาวางไข่ภายในท่อน แล้วผ่าลำ ต้นเผาเพื่อทำลายหนอนได้ทั้งหมด
  3. ใช้สารฆ่าแมลง คาร์โบซัลแฟน (พอสซ์ 20% อีซี) ผสมน้ำอัตรา 80 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร ราดบริเวณคอมะพร้าวให้ชุ่มประมาณ 1-1.5 ลิตร / ต้น ตามขนาดของคอมะพร้าว เดือนละครั้ง
  4. ใช้เชื้อราเขียว คลุกผสมกับวัสดุ ที่ใช้หมักเป็นปุ๋ย เช่น ขี้เลื่อย ขุยมะพร้าวหรือมูลสัตว์ที่สลสยตัวแล้ว อัตรา 200 - 400 กรัมต่อกองปุ๋ยหมักขนาด 2x2x0.5 เมตร รดน้ำให้ชุ่มชื้นเตรียมไว้ในบริเวณสวน เพื่อกำจัดหนองด้วงแรดที่ตัวเต็มวัยเข้ามาวาง ไข่ขยายพันธุ์ไว้

ด้วงงวงมะพร้าว หรือ ด้วงไฟ

ตัวหนอนจะกัดกินส่วนอ่อนของมะพร้าว เช่น ยอดอ่อนหรือโคนมะพร้าว ทำให้มะพร้าวแคระแกร็นใบหดสั้น ใบอ่อนร่วงหล่น คอมะพร้าวเน่าและตายในที่สุดตัวเต็มวัยจะกัดกินและวางไข่ ที่ส่วนอ่อนบริเวณคอมะพร้าวเพื่อ ขยายพันธุ์อยู่ภายในทำให้เกิดการเน่าและใบมะพร้าว จะเหี่ยวแห้งและตายในที่สุด

การป้องกัน

ให้ป้องกันกำจัดด้วงแรดให้หมดไปจาก มะพร้าวอ่อนก่อนเพราะด้วงแรดจะทำลาย ยอดมะพร้าวจนเกิดบาดแผล เป็นช่องทางให้ด้วงงวงมะพร้าวเข้าไปขยาย พันธุ์ต่อเนื่องได้

» การปลูกมะพร้าวน้ำหอม
» การใส่ปุ๋ย
» การกำจัดวัชพืช
» แมลงศัตรูมะพร้าวและการป้องกันกำจัด
» การเก็บเกี่ยว
» การเพิ่มรายได้ในสวนมะพร้าว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย