เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

สละ

ชมรมผู้ปลูกสละจันทบุรี

สุขลักษณะและความสะอาด

ควรรักษาแปลงปลูกให้ถูกสุขลักษณะและสะอาดอยู่เสมอ

  • กำจัดวัชพืช เพื่อไม่ให้แข่งขันกับสะละ หรือเป็นแหล่งอาศัยของศัตรูพืช
  • ควรเก็บเศษพืชโดยเฉพาะที่เป็นโรคไปทำลายนอกแปลงปลูก
  • ทางใบสะละที่ตัดแต่งทิ้ง ควรนำมาคลุมโคน หรือกองไว้ บริเวณระหว่างแถว หรือย่อยด้วยเครื่องบดเศษซากพืช แล้วใส่บริเวณโคนต้น เพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุในสวนสะละ
  • ผลสะละที่เน่าเสียจากการทำลายของเชื้อรา ควรเก็บรวบรวมนำไปเผาทำลายนอกแปลงปลูก
  • ภาชนะบรรจุสารเคมีที่ใช้หมดแล้ว ควรเก็บรวบรวม นำไปทำลายอย่างเหมาะสม เช่น ผังดินหรือทิ้งในสถานที่ที่จัดไว้สำหรับทิ้งภาชนะเหล่านี้
  • ควรทำความสะอาด ดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้งานภายในสวนอยู่เสมอให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน

» พันธุ์
» การปลูก
» การดูแลรักษา
» สุขลักษณะและความสะอาด
» ศัตรูของสะละ และการป้องกันกำจัด
» แมลงที่สำคัญและการป้องกันกำจัด
» คำแนะนำการใช้สารป้องกันจำกัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัย
» การเก็บเกี่ยว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย