เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

การปลูกมะม่วง

โดย พัฒนา นรมาศ กองเกษตรสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

ปฎิทินการปฎิบัติดูแลและรักษาสวนมะม่วง

 • มกราคม - รักษาช่อดอกมะม่วง ป้องกันเพลี้ยจั๊กจั่นและราดำดูดน้ำเลี้ยงทำลายช่อดอกมะม่วง
 • กุมภาพันธ์ - ป้องกันกำจัดเพลี้ยจั๊กจั่นดูดน้ำเลี้ยงผลมะม่วงที่ยังเล็กอยู่ ชะล้างช่อดอก และช่อผลมะม่วงด้วย
 • มีนาคม - ใส่ปุ๋ย รดน้ำ หาฟาง เศษใบไม้ หญ้าผุคลุมผิวดินบริเวณโคนต้นมะม่วง ป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้คอยทำลายผลมะม่วง
 • เมษายน - ฤดูกาลเก็บผลมะม่วง
 • พฤษภาคม - ตัดแต่งกิ่งมะม่วง หลังจากเก็บผลหมดแล้วใส่ปุ๋ย บำรุงรักษาต้นมะม่วง
 • มิถุนายน - กำจัดวัชพืช บำรุงรักษาต้นมะม่วง ฤดูกาลขยายพันธุ์มะม่วงโดยวิธีทาบกิ่ง
 • กรกฎาคม - ฤดูกาลขยายพันธุ์มะม่วง
 • สิงหาคม - กำจัดวัชพืช บำรุงรักษาต้นมะม่วง ปราบศัตรูพืช ตามความจำเป็น
 • ตุลาคม - กำจัดวัชพืช บำรุงรักษาต้นมะม่วง ปราบศัตรูพืช ตามความจำเป็น
 • พฤศจิกายน - สุมกิ่งไม้ ใบไม้ หญ้าแห้งระหว่างต้นมะม่วง เพื่อรมควันมะม่วง เพี่อช่วยกระตุ้นในการเกิดช่อดอก และเป็นการป้องกันกำจัดศัตรูพืชอีกทางหนึ่งด้วย
 • ธันวาคม - ระยะเวลาออกช่อดอกของมะม่วง ป้องกันกำจัดเพลี้ยจั๊กจั่น และราดำดูดน้ำเลี้ยงทำลายช่อดอกมะม่วง

» พันธุ์มะม่วงและการขยายพันธุ์
» สภาพพื้นที่ที่เหมาะสม
» การดูแลรักษา
» การออกดอกของมะม่วง
» การบังคับให้มะม่วงออกดอก
» การติดผลของมะม่วงและการเก็บเกี่ยว
» การช่วยให้ช่อดอกมะม่วงติดผลดีขึ้น
» โรคแมลงศัตรูและการป้องกันกำจัด
» การบำรุงต้นมะม่วงหลังการเก็บผล
» ปฎิทินการปฎิบัติดูแลและรักษาสวนมะม่วง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย