เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

ระยะการเจริญเติบโตของทุเรียน

ระยะใบเพสลาด

  1. กระตุ้นการแตกใบอ่อนให้พร้อมกันทั้งต้น ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับในระยะใบอ่อน
  2. ตัดแต่งกิ่ง ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับในระยะใบอ่อน
  3. ควบคุมเพลี้ยไก่แจ้ ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับในระยะใบอ่อน
  4. ควบคุมไรแดง สำรวจ ตรวจนับไรแดงและศัตรูธรรมชาติ 7 วัน/ครั้ง ประเมินประสิทธิภาพของศัตรูธรรมชาติในการควบคุมไรแดง และเปอร์เซนต์ของใบแก่ที่ถูกไรแดงทำลายภายหลังการสำรวจตรวจนับทุกครั้ง ใช้ระบบน้ำเหวี่ยงหรือฉีดพ่นให้ใบเปียกโชกในช่วงอากาศแห้งแล้ง เพื่อลดปริมาณไรแดง ปลดปล่อยไรตัวห้ำ อัตรา 2,000 ตัว/ต้น เมื่อพบไรแดง 1 ตัว/ใบ ใช้สารเคมีเมื่อพบใบถูกทำลาย > 25% โปรพาร์ไจท์ (โอไมท์) 30% WP อัตรา 30 มล./น้ำ 20 ลิตร เฮ็กซี่ไธอะซ๊อก (นิสโซรัน) 2% EC อัตรา 40 มล./น้ำ 20 ลิตร เมื่อยังพบไข่และตัวอ่อนของไรแดง หลังการใช้โปรพาร์ไจท์แล้ว 5 - 7 วัน
  5. ควบคุมโรคราใบติด สำรวจตรวจดูอาการของโรค 7 วัน/ครั้ง พบโรคเข้าทำลายเล็กน้อยตัดแต่งกิ่งแขนงไปเผาทำลาย พบใบถูกทำลายสูงกว่า 10% ของต้นใช้สารเคมีเฉพาะต้นที่พบ คาร์เบนดาซิม 60% WP อัตรา 12 กรัม/น้ำ 20 ลิตร
  6. ควบคุมโรคจุดสาหร่าย สำรวจตรวจดูอาการของโรค 7 วัน/ครั้ง พบโรคเข้าทำลายเล็กน้อยตัดแต่งกิ่งแขนงไปเผาทำลาย พบใบถูกทำลายสูงกว่า 30% ของต้นใช้สารเคมีเฉพาะต้นที่พบ ค๊อปเปอร์อ๊อกซี่คลอไรด์ 85% WP อัตรา 50 กรัม/น้ำ 20 ลิตร
  7. ควบคุมโรครากเน่าโคนเน่า สำรวจตรวจดูอาการของโรค 7 วัน/ครั้ง ปรับสภาพความเป็น กรด-ด่าง ของดิน (ข้อ 1ก.) ให้เท่ากับ 6.5 ใส่เชื้อไตรโคเดอร์ม่า (เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าที่เจริญบนเมล็ดข้าวฟ่าง+รำ+ปุ๋ยหมัก=1:10:40 ส่วน)อัตรา 5 กก./ต้น เพื่อควบคุมเชื้อราไฟท๊อปโธร่าที่อยู่ในดิน พบอาการของโรคเพียงเล็กน้อยที่โคนต้นหรือกิ่งแขนงใหญ่ให้ตัดเนื้อเยื่อบริเวณที่เป็นโรคเผาทำลายแล้วทาแผลด้วยปูนแดง พบอาการของโรคโคนเน่ารุนแรงให้ถากเนื้อเยื่อที่เป็นโรคเผาทำลายแล้วทาแผลด้วยสารเคมีเมธาแลกซิล 25% WP หรือ 35% SD อัตรา 50-60 กรัม/น้ำ 1 ลิตร พบอาการโรครากเน่า (สังเกตดูที่ใบเหลืองและร่วง) ให้ใช้สารเคมีเฉพาะต้นที่เป็นโรค ฟอสเอ็ทธิล อะลูมินั่ม (อาลีเอท) 80% WP อัตรา 50 กรัม/น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วทั้งต้น ฟอสฟอรัสแอซิด + น้ำ อัตรา 1: 1 ผสมในกระบอกฉีดยานำไปฉีดเข้าในกิ่งแขนงหรือรากส่วนที่เป็นโรค
  8. ควบคุมวัชพืช ตัดวัชพืชเดือนละ 1 ครั้ง 9. จัดการน้ำ ให้น้ำปริมาณ 4-5 มม./ต้น/วัน (ในกรณีที่ฝนทิ้งช่วง)

» ระยะใบเพสลาด
» ระยะใบแก่ ก่อนออกดอก
» ระยะดอกบาน ติดผล 2 สัปดาห์
» ระยะผลอ่อน-ผลแก่
» ปฏิทินทุเรียน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย