เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

ลองกอง

การปฏิบัติดูแลต้นลองกองหลังปลูก

เมื่อตรวจพบต้นที่ตายหลังจากปลูกให้ปลูกซ่อม และเพื่อให้ต้นลองกองมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว อยู่ในสภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์ และมีโครงสร้างที่ดีเหมาะสมต่อการออกดอกติดผลในอนาคต เกษตรกรควรปฏิบัติดังนี้

การให้น้ำ
ดูแลให้น้ำอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะในฤดูแล้งที่ฝนทิ้งช่วง เพื่อให้ต้นลองกองเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง การใช้วัสดุคลุมดิน เช่น ฟางข้าว ทางมะพร้าว ใบกล้วย ก็จะช่วยรักษาความชุ่มชื้นในดินได้เป็นอย่างดี ส่วนในฤดูฝนถ้าเกิดมีฝนตกชุก ควรทำทางระบายน้ำและตรวจดูหลุมปลูก ถ้าพบว่าดินยุบตัวเป็นแอ่งมีน้ำบริเวณโคนต้นให้พูนดินเพิ่ม

การทำร่มเงา
ในระยะแรกของการปลูกสร้างสวน ควรทำร่มเงาพรางแสงแก่ต้นลองกอง

การตัดแต่งกิ่ง
ต้นที่ปลูกด้วยเมล็ดโดยตรงจะมีทรงพุ่มสูงชะลูด การจัดการต่าง ๆ รวมทั้งการเก็บเกี่ยวทำได้ลำบาง จึงควรมีการตัดยอดเพื่อสร้างทรงพุ่ม เมื่อต้นลองกองสูงประมาณ 1 เมตร และเพื่อให้กิ่งลองกองที่แตกออกมาเป็นกิ่งมุมกว้าง ควรช่วยโน้มกิ่งโดยใช้เชือกผูกกิ่งแล้วโน้มถ่วงลงมาด้วยก้อนหินหรือวัตถุหนัก ๆ รวมทั้งควรตัดแต่งกิ่งแห้ง กิ่งเป็นโรค กิ่งกระโดงหรือกิ่งน้ำค้าง กิ่งแขนงเล็ก ๆ ภายในทรงพุ่มออกเพราะกิ่งพวกนี้เป็นตัวใช้อาหารมากกว่าจะสร้างอาหาร ถ้าตัดออกก็จะทำให้ลองกองมีอาหารสะสมในต้นมากขึ้น แต่ต้องระวังอย่างตัดแต่งจนโปร่งมากเกินไปเพื่อรักษาความชื้นภายในทรงพุ่ม

การใส่ปุ๋ย
เนื่องจากพื้นที่ปลูกลองกองส่วนใหญ่มีฝนตกชุก ดินมีการชะล้างสูง การจัดการปุ๋ยเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของดินจึงเป็นเรื่องที่จำเป็น ควรปฏิบัติ ดังนี้

 • ควรใส่ปุ๋ยหลังจากการตัดแต่งกิ่งและกำจัดวัชพืช
 • ควรหว่านปุ๋ยในบริเวณใต้ทรงพุ่มโดยรอง ห่างจากโคนต้นพอสมควรประมาณ 20-30 ซม. และพรวนดินกลบตื้น ๆ ซึ่งรากฝอยของลองที่ทำหน้าที่ดูดน้ำ และปุ๋ยนี้จะมีหนาแน่นบริเวณใกล้โคนต้นและน้อยลงเมื่อห่างโคนต้นออกไปยังชายพุ่ม
 • ควรใส่ทั้งปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมี โดยใส่ปุ๋ยคอกก่อนแล้วตามด้วยปุ๋ยเคมี ปริมาณที่ใส่ขึ้นอยู่กับอายุและขนาดของต้น โดยให้ยึดหลักว่า ใส่น้อยแต่บ่อยครั้

การใส่ปุ๋ยในปีที่ 1 หลังปลูก ควรใส่ปุ๋ยช่วงปลายฤดูฝน ดังนี้

 • ปุ๋ยคอก 5 กก./ต้น
 • ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 150-200 กรัมต่อต้น (ประมาณครึ่งกระป๋องนมข้น)

การใส่ปุ๋ยในปีต่อ ๆ ไป (ระยะที่ต้นลองกองยังไม่ให้ผลผลิต) ควรใส่ปุ๋ยอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง คือ ต้นและปลายฤดูฝน ดังนี้

 • ปุ๋ยคอก 15-50 กก.ต่อต้นต่อครั้ง
 • ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 ประมาณ 0.5-3 กก.ต่อต้นต่อครั้ง โดยยึดหลักง่าย ๆ ว่าวัดจากโคนต้นมายังชายพุ่มเป็นเมตรได้เท่าไร คือ จำนวนปุ๋ยเคมีที่ใส่เป็นกิโลกรัมต่อครั้ง เช่น
  - ระยะจากโคนต้นถึงชายพุ่ม 0.5 เมตร ใส่ปุ๋ย 0.5 กก.
  - ระยะจากโคนต้นถึงชายพุ่ม 1.0 เมตร ใส่ปุ๋ย 1.0 กก.

» สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
» พันธุ์
» การขยายพันธุ์
» การปลูก
» การปฏิบัติดูแลต้นลองกองหลังปลูก
» การกำจัดวัชพืช
» การปฏิบัติดูแลลองกองในช่วงที่ให้ผลผลิตแล้ว
» การกระตุ้นการออกดอกและเร่งการพัฒนาของช่อดอก
» การจัดการเพื่อเพิ่มปริมาณและปรับปรุงคุณภาพผลผลิตของลองกอง
» การใส่ปุ๋ยบำรุงผล
» การป้องกันกำจัดศัตรูพืช
» การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาช่อผลลองกอง
» โรคแมลงและการป้องกันกำจัด

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย