เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

ลองกอง

การกำจัดวัชพืช

ควรควบคุมวัชพืชโดยวิธีขุด ถาก ถอน หรือตัด พยายามหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช เพราะต้นพืชยังเล็กอยู่ละอองสารเคมีจะไปทำให้เกิดความเสียได้ รวมทั้งการกำจัดวัชพืชจนหน้าไม่มีพืชปกคลุมอยู่เลยจะทำให้ดินศูญเสียความชื้น ซึ่งการปลูกพืชแซมหรือปลูกพืชคลุมดินจะช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้

การป้องกันกำจัดโรคแมลง

ควรตรวจสอบและทำการป้องกันกำจัดอย่างเหมาะสม ซึ่งศัตรูที่สำคัญที่สุด คือ หนอนชอนใต้ผิวเปลือก อาจพบเชื้อราและแมลงทำลายใบ กิ่ง และลำต้น ทำให้ต้นลองกองขาดความสมบูรณ์ได้

» สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
» พันธุ์
» การขยายพันธุ์
» การปลูก
» การปฏิบัติดูแลต้นลองกองหลังปลูก
» การกำจัดวัชพืช
» การปฏิบัติดูแลลองกองในช่วงที่ให้ผลผลิตแล้ว
» การกระตุ้นการออกดอกและเร่งการพัฒนาของช่อดอก
» การจัดการเพื่อเพิ่มปริมาณและปรับปรุงคุณภาพผลผลิตของลองกอง
» การใส่ปุ๋ยบำรุงผล
» การป้องกันกำจัดศัตรูพืช
» การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาช่อผลลองกอง
» โรคแมลงและการป้องกันกำจัด

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย