เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

ลองกอง

การจัดการเพื่อเพิ่มปริมาณและปรับปรุงคุณภาพผลผลิตของลองกอง

ลองกองเป็นไม้ผลที่ติดผลได้เองโดยไม่ต้องมีการถ่ายละอองเกสร ดังนั้น ไม่ว่าจะมีช่อดอกมากเท่าไรก็สามารถพัฒนาเป็นช่อผลได้ทั้งหมด ปัญหาของลองกองจึงไม่เหมือนกับทุเรียน มะม่วง และเงาะ ที่มักกกพบปัญหาว่าออกดอกแต่ไม่ติดผล สำหรับลองกองนั้นจะพบว่าปริมาณช่อดอกและช่อผลมีมากเกินไป ทำให้ผลเจริญเติบโตช้า มีขนาดเล็กและมีปัญหาผลร่วง เกษตรกรจึงควรปฏิบัติดังนี้

การตัดแต่งช่อดอก

เพื่อให้เหลือช่อดอกบนต้นในปริมาณที่พอเหมาะไม่ให้เกิดการแย่งอาหารกันในระหว่างช่อ แนะนำให้ตัดแต่ช่อดอกในขณะที่ช่อดอกกำลังยึดตัว มีความยาวประมาณ 5-10 ซม. หรือประมาณสัปดาห์ที่ 3-5 เพราะถ้าตัดกกก่อนหน้านี้จะทำให้มีช่อดอกรุ่นน้องพัฒนาเพิ่มขึ้นมาอีกมากมาย แต่ถ้าตัดแต่งช้ากว่านี้ ต้นลองกองจะสูญเสียอาหารสะสมไปกับการเจริญของช่อดอกที่ต้องตัดทิ้งไป เทคนิคการตัดแต่งช่อดอกมี ดังนี้

  • ครั้งที่ 1 ตัดแต่งช่อดอกที่ออกเป็นกระจุกให้เหลือ 1 ช่อต่อ 1 จุด และเลือกตัดช่อดอกบริเวณปลายกิ่งที่เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า 2-3 ซม. ช่อดอกที่ชี้ขึ้นด้านบน ช่อดอกขนาดสั้นและไม่สมบูรณ์ตัดออกให้หมด
  • ครั้งที่ 2 ครั้งนี้อาจไม่จำเป็นแต่ถ้าหากว่ายังมีช่อดอกอยู่มากเกินความต้องการ ให้ตัดแต่งได้อีกครั้งหนึ่งให้เหลือเฉพาะช่อดอกที่ยาวและสมบูรณ์แข็งแรงในปริมาณและตำแหน่งที่เหมาะสม

การไว้ช่อดอกในแต่ละต้นมีหลักยึดง่าย ๆ ว่า ควรไว้ระยะห่างของแต่ละช่อประมาณ 10-15 ซม. ปริมาณช่อที่ไว้ขึ้นอยู่กับขนาดของกิ่ง คือ ในต้นลองกองที่สมบูรณ์ดี ในกิ่งที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว ไว้ช่อดอก 3-5 ช่อ กิ่งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาาง 1 นิ้วครึ่งไว้ช่อดอก 10-15 ช่อ และควรเหลือช่อดอกบนต้นมากกว่าจำนวนที่จะไว้จริง 20-30 เปอร์เซนต์ เพราะจะต้องทำการตัดแต่งช่อผลอีกครั้งหนึ่ง ส่วนการตัดสินใจจะไว้ช่อดอกจริงเท่าไรนั้น เกษตรกรจำเป็นต้องพิจารณาจากความสมบูรณ์ของต้น ขนาดของทรงพุ่ม โครงสร้างของกิ่ง การให้ผลผลิตในปีที่ผ่านมา อายุของต้น รวมทั้งขึ้นกับประสบการณ์ของเกษตรกรเอง
การตัดแต่งช่อผล

การบานของดอกลองกองภายในช่อเดียวกันจะทะยอยบาน และหลังจากที่ดอกบานแล้วอีกประมาณ 12-13 สัปดาห์ ผลจะแก่เก็บเกี่ยวได้

โดยปกติ หลังจากดอกลองกองบานและติดผลขนาดเล็ก เกษตรกรจะพบกับปัญหาผลร่วงเพราะอาหารที่สะสมอยู่ในต้นลองกองไม่สามารถส่งไปเลี้ยงผลได้อย่างทั่วถึง ดังนั้น จึงแนะนำให้ทำการตัดแต่งช่อผลในเวลาที่ถูกต้อง เพื่อให้เหลือช่อผลบนต้นในปริมาณและตำแหน่งที่เหมาะสม ซึ่งจะเป็นการป้องกันการหลุดร่วงของผลอ่อนและเพื่อให้ได้ผลผลิตลองกองที่มีคุณภาพ เทคนิคการตัดแต่งช่อผล เป็นดังนี้

  • ตัดแต่งช่อผลครั้งที่ 1 เมื่อช่อผลลองกองมีอายุ 2-3 สัปดาห์ หลังดอกบาน ให้ตัดช่อผลที่มีการหลุดร่วงของผล ช่อผลที่เจริญเติบโตช้า และช่อผลที่อยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสมทิ้งไป เหลือช่อผลไว้บนต้นมากกว่าที่จะเอาไว้จริง 10-20 เปอร์เซนต์
    นอกจากนี้แล้วเกษตรกรยังสามารถที่จะตัดปลายช่อผลลองกองทิ้งไปได้บ้าง เพื่อทำให้ผลลองกองสุกและมีคุณภาพสม่ำเสมอใกล้เคียงภายในช่อเดียวกัน เพราะผลจากการที่ดอกลองกองภายในช่อเดียวกันสุกแก่ไม่พร้อมกัน
  • ตัดแต่งช่อผลครั้งที่ 2 เมื่อช่อผลมีอายุ 7-8 สัปดาห์ หลังดอกบาน อาจต้องตัดแต่งอีกครั้ง โดยเลือกตัดช่อผลที่หลุดร่วงมาก ช่อผลที่เล็กและเจริญเติบโตช้าทิ้งไป แต่การตัดแต่งครั้งที่ 2 อาจจะไม่จำเป็นถ้าประเมินว่าการตัดแต่งครั้งแรกได้ผลดีแล้ว

ในระหว่างที่ผลลองกองกำลังเจริญนั้น ควรหมั่นตรวจดูช่อผลลองกองอยู่เสมอโดยอาจจะพบว่ามีผลแตก ควรเขี่ยเอาผลที่แตกออก เพื่อป้องกันไม่ให้ราเข้าทำลายและเน่าลามไปทำลายผลอื่น ซึ่งเมื่อเขี่ยเอาผลเหล่านี้ออกแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะมีช่องว่างเกิดขึ้น เพราะผลที่อยู่ใกล้กับช่องว่างจะขยายขนาดเพิ่มขึ้นมาแทนที่จนเต็ม กลายเป็นช่อผลที่มีผลโตสวยงามและสม่ำเสมอขายได้ราคาดี นอกจากนี้แล้วการปลิดผลตอนบนของช่อผลออกเพื่อให้มีที่ว่างระหว่างกิ่งกับช่อผล จะทำให้การเก็บเกี่ยวทำได้สะดวกขึ้น และยังช่วยลดปัญหาที่มดเข้าไปทำรังอยู่ในช่อผลได้อีกด้วย

การตัดแต่งกิ่งอ่อนและใบอ่อน

ในระหว่างการพัฒนาการของช่อดอกและช่อผลเกษตรกรควรหมั่นเข้าไปดูแลภายในสวนอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งนอกจากจะตัดแต่งช่อดอก ช่อผลและตัดแต่งผลภายในช่อแล้ว ในเวลาเดียวกันก็ควรตรวจดูด้วยว่ามีการแตกกิ่งกระโดงภายในทรงพุ่มหรือไม่ ถ้ามีต้องตัดทิ้งไปเพื่อลดการแย่งอาหารของกิ่งเหล่านั้นกับช่อดอกและช่อผล รวมทั้งเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของโรคและแมลง

» สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
» พันธุ์
» การขยายพันธุ์
» การปลูก
» การปฏิบัติดูแลต้นลองกองหลังปลูก
» การกำจัดวัชพืช
» การปฏิบัติดูแลลองกองในช่วงที่ให้ผลผลิตแล้ว
» การกระตุ้นการออกดอกและเร่งการพัฒนาของช่อดอก
» การจัดการเพื่อเพิ่มปริมาณและปรับปรุงคุณภาพผลผลิตของลองกอง
» การใส่ปุ๋ยบำรุงผล
» การป้องกันกำจัดศัตรูพืช
» การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาช่อผลลองกอง
» โรคแมลงและการป้องกันกำจัด

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย