เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

ลางสาด

ลางสาดเป็นไม้ผลในสกุลเดียวกับลองกองมีลักษณะใกล้เคียงกันมากแม้ว่าเกษตรกรจะนิยมปลูกลองกองมากกว่า เพราะผลผลิตมีรสชาติและขยายได้ราคาดีกว่า แต่ลางสาดก็ยังจัดเป็นไม้ผลพื้นเมืองของไทยที่ให้ผลตอบแทนสูงอีกชนิดหนึ่ง

ลางสาดเป็นไม้ผลเมืองร้อน (ร้อนชื้น) ที่ควรปลูกในพื้นที่ที่มีความชุ่มชื้นและมีแหล่งน้ำเพียงพอตลอดปี ลักษณะของใบลางสาดจะบางกว่าลองกอง และใบหยักเป็นคลื่นน้อยกว่า (ร่องใบตื้นกว่า) ลักษณะอื่น ๆ ใกล้เคียงกับลองกอง

พื้นที่ส่งเสริม

แหล่งผลิตที่สำคัญ คือ อุตรดิตถ์ จันทบุรี สุโขทัย ชุมพร และ นครศรีธรรมราช

วิธีการปลูก เหมือนลองกอง

ระยะปลูก 4x6 เมตร

จำนวนต้นต่อไร่ ประมาณ 60 ต้น / ไร่

การดูแลรักษา (สำหรับต้นที่ให้ผลผลิตแล้ว)

การใส่ปุ๋ย

 1. เพื่อป้องกันต้นหลังการเก็บเกี่ยว ปุ๋ยอินทรีย์ 20 - 50 กก. / ต้น ปุ๋ยเคมีสูตร 15 - 15 - 15 หรือ 16 - 16 - 16 1 - 3 กก. / ต้น
 2. เพื่อส่งเสริมการดอกดอก (ช่วงปลายฝน) ปุ๋ยเคมีสูตร 8 - 24 - 24 หรือ 9 - 24 - 24 2 - 3 กก. / ต้น
 3. เพื่อบำรุงผล (ใส่ในช่วงที่ตาดอกกำลังยืดตัว)
 4. ปุ๋ยเคมีสูตร 13 - 13 - 21 2 - 3 กก. / ต้น

การให้น้ำ เหมือนลองกอง

การปฏิบัติอื่นๆ เหมือนลองกอง

ปฏิทินการปฏิบัติดูแลรักษา

เพื่อให้เกษตรกรสามารถจัดการสวนได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถผลิตลางสาดได้ ในปริมาณพอเหมาะ โดยที่ผลผลิตส่วนใหญ่มีคุณภาพดี และใช้ต้นทุนการผลิตที่เหมาะสม

 1. ส่งเสริมการรวมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพผลผลิต
 2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่ถูกต้องตามขั้นตอนพัฒนาการของพืชให้ทั่วถึง
 3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดศัตรูพืชลางสาดแบบผสมผสาน
 4. ส่งเสริมและพัฒนาเรื่องการจัดระบบให้น้ำในสวนลางสาดอย่างเหมาะสม
 5. ถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องการเก็บเกี่ยวและปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวที่ถูกต้อง

ปัญหาอุปสรรค

เกษตรกรปฏิบัติตามวิทยาการสมัยใหม่ไม่ครบถ้วนทำให้ ผลผลิต / ไร่ต่ำและ ผลผลิตส่วนใหญ่มีคุณภาพไม่ดี

 1. ปัญหาการอารักขาพืชไม่เหมาะสม
 2. การเก็บเกี่ยวไม่ถูกวัยเพราะไม่มีความรู้

จัดทำโดย : ธัญฐิติ มาแสง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย