เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

การตีราคารังไหม

ความเป็นมา

ประเทศไทยเริ่มมีการเลี้ยงไหมพันธุ์ลูกผสมต่างประเทศมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 แต่ยังไม่มีการกำหนดวิธีการตีราคารังไหมและยังไม่มีการใช้กฎเกณฑ์ใน ด้านคุณภาพ ต่อมาการเลื้ยงไหมพันธุ์ลูกผสมได้เพิ่มขยายมากขึ้น จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2516-2517 จึงได้มีการคิดสูตรราคารังไหมโดยใช้หลักเกณฑ์คุณภาพของ รังไหมมาเป็นส่วนในการพิจารณา คือ

  • เปอร์เซนต์เปลือกรัง
  • เปอร์เซนต์รังดี, รังเสีย
  • ราคาเส้นไหมยืน
  • สัดส่วนแบ่งจากราคาจำหน่ายเส้นไหมยืน ระหว่างเกษตรกรกับโรงงาน
  • เปอร์เซนต์เส้นใยไหมที่สาวได้จากเปลือกรัง

ซึ่งหลักเกณฑ์ของการคิดคำนวณราคารังไหมดังกล่าวข้างต้น ยังคงใช้กันมาจน กระทั่งปัจจุบันนี้ เพียงแต่มีการเปลี่ยนแปลงค่าตัวเลขในบางส่วนเท่านั้น

» ความเป็นมา
» หลักเกณฑ์ในการตีราคารังไหม
» ขั้นตอนในการตีราคารังไหม
» ปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบการกำหนดราคารังไหม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย