เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

การปลูกสะตอ

กรมส่งเสริมการเกษตร

ประโยชน์ของสะตอ

 • เป็นรายได้ของเกษตรกร
 • ช่วยยึดดินมิให้พังทลาย และทำให้ดินชุ่มชื้นเสมอ
 • ใบเป็นปุ๋ยบำรุงดิน
 • ลำต้นใช้ทำเครื่องตกแต่งบ้าน
 • เชื่อว่ารับประทานแล้วป้องกันโรคเบาหวานได้ และมีผู้สังเกตพบว่ามีฤทธิ์เป็นยาระบาย
 • ใช้ประกอบอาหาร เช่น ผัด ต้ม แกง หรือรับประทานดิบ

เอกสารอ้างอิง

 • กรมส่งเสริมการเกษตร. 2522. การปลูกสะตอ คำแนะนำที่ 88. 9 หน้า.
 • จิตร ลิ่มพลาดิสัย. 2514. สะตอเป็นพืชที่ควรสนใจ. กสิกร. 44 (4) 295-303.
 • เทอด สุวรรณคีรี. 2527. สะตอ. กสิกร. 57(2): 117-122.
 • ทวีศักดิ์ นวลพลับ. 2530. สะตอพืชยืนต้นแซมสวน. ฐานเกษตรกรรม. 51 (4):43-45 และ 97-98.
 • ฝ่ายข้อมูลวารสารเคหการเกษตร. :-------: สะตอไม้ผลเศรษฐกิจ. ของห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญรัฐการพิมพ์. กรุงเทพฯ หน้า 1-8.
 • พูลสุข โพธิรักขิต. 2529. โปรตีนในสะตอ วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หน้า 1-75.
 • มนูญ ศิริพงษ์. 2531. สะตอ. สำนักพิมพ์ฐานเกษตรกรรม. 63 หน้า.
 • วิจิตร วังใน. 2526. ชนิดและพันธุ์ไม้ผลเมืองไทย. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. หน้า 50-51.
 • Nielsen, I.C. 1985. Leguminosae-Mimosoideae In Flora of THAILAND 4 (2):131-222 Editor Tem Smitinand and KAI
 • Larsen Dandida at The TISTR PRESS, BANGKOK.

» การขยายพันธุ์
» การเก็บเกี่ยวฝักสะตอ
» อายุการวางตลาด
» โรคของสะตอ
» สัตว์ศัตรูในสวนสะตอ
» เจริญเติบโตของฝักสะตอ
» พันธุ์และการขยายพันธุ์
» การปลูกและดูแลรักษา
» การขนส่งฝักสะตอ
» แมลงที่พบในสวนสะตอ
» ประโยชน์ของสะตอ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย