เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

การปลูกสะตอ

กรมส่งเสริมการเกษตร

โรคของสะตอ

ยังไม่มีงานวิจัยด้านโรคอย่างจริงจัง เท่าที่พบคือ อาการกิ่งแห้ง หรือเกษตรกรเรียกว่า กิ่งปลดทิ้ง สาเหตุ อาจเนื่องมาจาก ความชื้น และความอุดมสมบูรณ์ของดินไม่เพียงพอ

วิธีป้องกันกำจัดและดูแลรักษา ควรให้น้ำในช่วงหน้าแล้ง และหาเศษวัชพืชคลุมโคนรักษาความชื้น ควรตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่งในช่วงฤดูฝน ตัดกิ่งที่แห้ง เผาทำลายเสีย

» การขยายพันธุ์
» การเก็บเกี่ยวฝักสะตอ
» อายุการวางตลาด
» โรคของสะตอ
» สัตว์ศัตรูในสวนสะตอ
» เจริญเติบโตของฝักสะตอ
» พันธุ์และการขยายพันธุ์
» การปลูกและดูแลรักษา
» การขนส่งฝักสะตอ
» แมลงที่พบในสวนสะตอ
» ประโยชน์ของสะตอ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย