เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

การปลูกสตรอเบอรี่

การคัดเลือกต้นไหลคุณภาพดี

ในการคัดเลือกต้นไหลเพื่อนำมาปลูกเพื่อต้องการผลนั้นควรจะพิจารณาดังนี้

 • ต้องเป็นต้นไหลจากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้ โดยเฉพาะสภาพพื้นที่และภูมิอากาศของแหล่งที่ใช้ผลิต ต้องเป็นไปตามคำแนะนำเรื่องพื้นที่ที่จะผลิตต้นไหลและสายพันธุ์ตามที่ต้องการ
 • ต้องเป็นต้นไหลที่ไม่เป็นโรคหรือถูกแมลงทำลาย ส่วนใหญ่จะสังเกตได้จากลักษณะภายนอก เช่น อาการใบหงิก ใบม้วน การเปลี่ยนแปลงในเรื่องสีของใบ ใบเป็นจุด การควั่นรอบส่วนของไหลและส่วนก้านใบ เป็นต้น
 • มีระบบรากที่สมบูรณ์ สังเกตได้จากปริมาณรากที่เจริญอยู่ภายในถุงต้องมีมากพอ ไม่มีอาการเป็นปุ่มหรืออาการเน่าให้เห็น
 • ต้นและใบมีความสมบูรณ์ ปกติควรมีใบไม่น้อยกว่า 3 - 4 ใบ
 • อายุของไหลเหมาะสมกับช่วงเวลาปลูก ไม่อ่อนหรือแก่เกินไป คือ ใช้ต้นไหลต้นที่ 2 - 5 ของแต่ละสายเท่านั้น

» โรค แมลง และศัตรูพืช
» การป้องกันกำจัด การควบคุมโรคที่เกิดกับราก
» การใช้สารเคมีควบคุมโรคสตรอเบอรี่
» ศัตรูสตรอเบอรี่ที่สำคัญ
» การติดดอกออกผลและการเก็บเกี่ยว
» การบรรจุและการขนส่งผลผลิต
» บทบาทและความสำคัญของสตรอเบอรี่

เอกสารอ้างอิง

 • กรมส่งเสริมการเกษตร. 2524. การปลูกสตรอเบอรี่. โรงพิมพ์กรมส่งเสริมการเกษตร, กรุงเทพมหานคร.
 • กรมส่งเสริมการเกษตร. 2539. คู่มือการปลูกผักให้ปลอดภัยจากสารพิษ. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย,กรุงเทพมหานคร
 • ชูพงษ์ สุกุมลนันทน์ . 2531. สตรอเบอรี่ . โรงพิมพ์โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, กรุงเทพมหานคร
 • ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ .2540. สตรอเบอรี่และการผลิตต้นไหล . สถานีวิจัยดอบปุย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (อัดสำเนา)
 • ปราโมทย์ สุทธาโจน์ . 2539. ดินและปุ๋ยพืชสวน. กลุ่มดินและปุ๋ยพืชสวน กองส่งเสริมพืชสวน กรมส่งเสริมการเกษตร.
 • พรชัย ปรีชาปัญญา . ม.ป.ป. การปลูกสตรอเบอรี่. กองอนุรักษ์ต้นน้ำ กรมป่าไม้.
 • มูลนิธิโครงการหลวง. 2540 . โรคและแมลงที่สำคัญของสตรอเบอรี่ . (อัดสำเนา)
 • วัฒนา จารณศรี , มานิตา คงชื่นสิน และเทวินทร์ กุลปิยะวัฒน์ . 2538 . ไรศัตรูพืช . กองกีฎและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร . (อัดสำเนา)
 • สถาบันเทคโนโลยี่พระจอมเกล้าธนบุรี . 2539 .คู่มือการปลูกสตรอเบอรี่ . (อัดสำเนา)
 • สรจักร ศิริบริรักษ์ . 2539 . พลอยแกมเพชร . กรุงเทพมหานคร .
 • สุรชาติ คูอาริยะกุล และ ชัยณรงค์ จันทร์แสนตอ . 2540 . การศึกษาโรคกอเน่าของสตรอเบอรี่ในประเทศไทย . ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย กรมวิชาการเกษตร . (อัดสำเนา)
 • สุวัฒน์ รวยอารีย์ . ม.ป.ป. . การทำกาวเหนียว . กองกีฎและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร .

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย