เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

การปลูกส้มโอ

กรมส่งเสริมการเกษตร

วิธีการปลูก

 • ฤดูปลูกที่เหมาะสมคือ ในช่วงต้นฤดูฝน
 • ขุดหลุมปลูกให้มีขนาดกว้างและลึกประมาณ 50 เซนติเมตร
 • ผสมดิน ปุ๋ยคอก และปุ๋ยร็อคฟอสเฟตเข้าด้วยกันในหลุมให้สูงประมาณ 2 ใน 3 ของหลุม
 • วางถุงต้นกล้าส้มโอลงในหลุม โดยให้ระดับของดินในถุงต้นกล้าสูงกว่าระดับดินปากหลุมเล็กน้อย
 • ใช้มีดที่คมกรีดถุงจากก้นถุงขึ้นมาถึงปากถุงทั้ง 2 ด้าน คือด้านซ้าย และขวา
 • เมื่อกรีดถุงแล้วให้ดึงพลาสติกออก โดยระวังอย่าให้ดินแตก
 • กลบดินที่เหลือลงในหลุม อย่างกลบดินให้สูงถึงรอยเสียบยอดหรือ รอยทาบ
 • กดดินบริเวณโคนต้นให้แน่น
 • ปักไม้หลักและผูกเชือกยึด เพื่อป้องกันลมพัดโยก
 • หาวัสดุคลุมดินบริเวณโคนต้น เช่น ฟางข้าว หญ้าแห้ง
 • รดน้ำให้โชก
 • ทำร่มเงา เพื่อช่วยพรางแสงแดด

» พันธุ์ส้มโอ
» สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
» วิธีการปลูก
» การปฏิบัติดูแลรักษา
» โรคของส้มโอ
» แมลงศัตรูส้มโอ
» การเก็บเกี่ยวและการขนย้าย
» ตลาดส้มโอ
» การปฏิบัติหลังจากเก็บเกี่ยว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย