เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

การปลูกส้มโอ

กรมส่งเสริมการเกษตร

ตลาดส้มโอ

ตลาดภายในประเทศ ได้แก่ ตลาดท้องถิ่นในจังหวัดต่าง ๆ และตลาดขายส่งสี่มุมเมือง ตลาดต่างประเทศได้แก่ ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ อเมริกา แคนาดา และในยุโรป ฮ่องกง สิงคโปร์ก็มีการนำเข้าส้มโอจากไทยมาก ปัจจุบันตลาดต่างประเทศเริ่มขยายไปทางตะวันออกกลาง เช่น บาร์เรน ซาอุดิอาระเบีย คูเวต โอมาน สำหรับตลาดฮ่องกงยังมีความต้องการส้มโอในปริมาณที่มากเนื่องจากส้มโอไทยมีรสชาติดี การส่งออกส่วนใหญ่จะส่งออกในระหว่างเดือนกันยายน - ตุลาคม

ส้มโอที่ส่งออกและเป็นที่นิยมของตลาดต่างประเทศมีอยู่ 3 พันธุ์คือ พันธุ์ขาวหอม ขาวน้ำผึ้ง และขาวทองดี

» พันธุ์ส้มโอ
» สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
» วิธีการปลูก
» การปฏิบัติดูแลรักษา
» โรคของส้มโอ
» แมลงศัตรูส้มโอ
» การเก็บเกี่ยวและการขนย้าย
» ตลาดส้มโอ
» การปฏิบัติหลังจากเก็บเกี่ยว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย