เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

การปลูกลองกอง

การปฏิบัติดูแลลองกองในช่วงที่ให้ผลผลิตแล้ว

เพื่อให้ได้ผลผลิตลองกองในปริมาณและคุณภาพที่ดี เกษตรกรต้องมีการจัดการต่อต้นลองกองในขั้นตอนต่าง ๆ อย่างถูกต้อง ทั้งการจัดการเพื่อให้ต้นมีความสมบูรณ์พร้อมที่จะออกดอก การจัดการเพื่อชักนำให้ออกดอก และกระตุ้นการพัฒนาการของตาดอก การจัดการเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ตลอดจนการเก็บเกี่ยวอย่างถูกวิธี

» สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
» พันธุ์
» การขยายพันธุ์
» การปลูก
» การปฏิบัติดูแลต้นลองกองหลังปลูก
» การปฏิบัติดูแลลองกองในช่วงที่ให้ผลผลิตแล้ว
» การเตรียมต้นลองกองให้พร้อมที่จะออกดอก
» การกระตุ้นการออกดอกและเร่งการพัฒนาของช่อดอก
» การจัดการเพื่อเพิ่มปริมาณและปรับปรุงคุณภาพผลผลิตของลองกอง
» การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาช่อผลลองกอง
» วิธีการเก็บเกี่ยว
» โรคแมลงและการป้องกันกำจัด

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย