เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

การปลูกลองกอง

การเตรียมต้นลองกองให้พร้อมที่จะออกดอก

คือการเตรียมต้นลองกองให้สมบูรณ์ มีการสะสมอาหารเพียงพอต่อการออกดอก และให้ผลผลิตที่ดีในฤดูกาลถัดไป ซึ่งสังเหตได้ว่าต้นลองกองจะมีใบที่สมบูรณ์มีสีเขียวสดใส เป็นมันตามธรรมชาติปริมาณหนาแน่นพอสมควร และไม่มีโรคแมลงทำลาย โดยภายหลังเก็บเกี่ยวลองกองควรจะแตกใบอ่อน 2 ชุด ใบอ่อนจะใช้เวลาประมาณ 30-50 วัน เพื่อพัฒนาเป็นใบแก่ การแตกใบชุดที่สองจะมีปริมาณมากกว่าชุดแรก เมื่อใบชุดที่สองนี้พัฒนาเป็นใบแก่ โดยปกติจะหมดฤดูฝนพอดี เมื่อลองกองพบกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมคือ มีช่วงแล้งติดต่อกันนานประมาณ 40-50 วัน ลองกองก็จะออกดอก

ขั้นตอนต่าง ๆ ในการเตรียมต้นลองกองให้พร้อมที่จะออกดอก มีดังนี้

  1. การตัดแต่งกิ่ง เกษตรกรควรรีบปฏิบัติทันทีหลังเก็บเกี่ยวเพื่อเป็นการควบคุมทรงพุ่ม และปรับปริมาณแสงให้ใบทุกใบมีโอกาสได้รับแสงอย่างทั่วถึง รวมทั้งช่วยให้ทรงพุ่มโปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่เป็นที่สะสมของโรคและแมลง โดยเลือกตัดกิ่งแห้ง กิ่งแขนงภายในทรงพุ่ม กิ่งเป็นโรครวมทั้งขั่วผลที่ติดอยู่ทิ้งไป และอาจจำเป็นต้องมีการตัดแต่งกิ่งครั้งที่สอง ถ้าหากพบว่ามีกิ่งน้ำค้างหรือกิ่งกระโดงแตกออกมาใหม่หลังจากการตัดแต่งกิ่งครั้งแรก เพราะกิ่งและใบเหล่านี้จะใช้อาหารมากกว่าทำหน้าที่สร้างอาหาร
  2. การใส่ปุ๋ยบำรุงต้น หลังตัดแต่งกิ่งเสร็จให้กำจัดวัชพืช และใส่ปุ๋ยโดยเร็ว เพื่อเร่งการแตกใบอ่อน โดยใส่ทั้งปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมี

    ปุ๋ยคอก 15-50 กก.ต่อต้น
    ปุ๋ยเคมีสู 15-15-15 หรือ 16-16-16 ประมาณ 3-5 กก.ต่อต้น
    (ปริมาณที่แน่นอนของแต่ละต้นให้พิจารณาจากอายุและขนาดของต้น ความสมบูรณ์ของต้น และปริมาณผลผลิตที่เก็บเกี่ยวไปในฤดูกาลที่ผ่านมา)ถ้าพบว่าลองกองแตกใบอ่อนไม่สม่ำเสมอภายในต้นเดียวกัน หรือใบอ่อนแตกช้า ควรเร่งการแตกกใบอ่อนโดยการฉีดพ่นใบด้วยปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) อัตรา 100 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
  3. การให้น้ำ ควรมีการให้น้ำอย่างสม่ำเสมอเพื่อกระตุ้นการพัฒนาของใบ
  4. การป้องกันกำจัดศัตรูพืช ช่วงนี้ความชื้นในอากาศสูงจะพบโรคราสีชมพู โรคราสีขาว ทำลายกิ่ง ลำต้น และใบ หนอนชอนใบ และที่สำคัญที่สุดคือ หนอนชอนใต้ผิวเปลือก ควรหมั่นตรวจสอบและทำการป้องกันกำจัดอยู่เสมอ

» สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
» พันธุ์
» การขยายพันธุ์
» การปลูก
» การปฏิบัติดูแลต้นลองกองหลังปลูก
» การปฏิบัติดูแลลองกองในช่วงที่ให้ผลผลิตแล้ว
» การเตรียมต้นลองกองให้พร้อมที่จะออกดอก
» การกระตุ้นการออกดอกและเร่งการพัฒนาของช่อดอก
» การจัดการเพื่อเพิ่มปริมาณและปรับปรุงคุณภาพผลผลิตของลองกอง
» การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาช่อผลลองกอง
» วิธีการเก็บเกี่ยว
» โรคแมลงและการป้องกันกำจัด

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย