เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

ไม้ผลในรั้วบ้าน

การดูแลรักษาต้นไม้ผลที่ให้ผลแล้ว

วิธีการดูแลรักษาโดยทั่วไปจะคล้ายคลึงกับการดูแลรักษาในระยะแรกสิ่งที่ควรปฏิบัติเพิ่มเติมก็คือในระยะก่อนออกดอกประมาณ 1 เดือน ควรงดการให้น้ำหรือให้แต่เพียงเล็กน้อย เพื่อบังคับให้ต้นไม้ผลออกดอกได้ดี หลังจากออกดอกแล้วจึงให้น้ำตามปกติ ใน ระยะที่ผลกำลังเจริญเติบโต อาจเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยสูตร 13-13-21 สัก 1 ครั้ง เพื่อช่วยให้ผลมีขนาดใหญ่และมีรสชาติดีขึ้น หลังการ เก็บเกี่ยวผลแล้วควรตัดแต่งกิ่งที่ยืดยาวเกินไปออกและให้ปุ๋ยเพื่อให้ต้นไม้ผลฟื้นตัวโดยเร็ว

อย่างไรก็ตามเจ้าของบ้านควรระลึก เสมอว่า ต้นไม้ไม่ใช่เครื่องจักรที่เพียงแต่เติมน้ำมันหรือทำความสะอาดตามตารางเวลาเท่านั้น แต่ต้นไม้จะเจริญเติบโตได้ดีเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจากเจ้าของบ้าน หากมีการดูแลอย่างใกล้ชิดต้นไม้ก็จะจะเจริญเติบโตได้ดี แต่หาก ปล่อยปละละเลยไม่เอาใจใส่ต้นไม้ย่อมเหี่ยวเฉา ดังคำที่ว่า

"เงาของเจ้าของบ้านเป็นร่วมเงาที่ต้นไม้ชอบมากที่สุด"

» ความร่มเย็นและธรรมชาติในรั้วบ้าน
» ข้อจำกัดของการปลูกไม้ผลภายในบริเวณบ้าน
» การเลือกซื้อต้นพันธุ์ไม้ผล
» การปลูกและดูแลรักษาในระยะแรก
» การดูแลรักษาต้นไม้ผลที่ให้ผลแล้ว
» การเลือกชนิดของไม้ผลเพื่อปลูกในรั้วบ้าน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย