เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

การปลูกชา

กองเกษตรสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

แมลงศัตรูชา

ประเทศไทยยังไม่มีแมลงศัตรูชาที่ระบาดทำความเสียหายรุนแรงให้แก่ต้นชา อาจเพราะพื้นที่ปลูกชาอยู่กระจัดกระจาย แต่ละแหล่งก็ปลูกไม่มากทำให้มีการดูแลรักษาได้ทั่วถึง อีกทั้งมีศัตรูธรรมชาติคอยควบคุม ซึ่งแมลงศัตรูของชาที่พบในประเทศไทย และมีความสำคัญคือ

มวนชา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Helopeltis sp. เป็นแมลงศัตรูที่สำคัญที่สุดของชา เป็นแมลงชนิดปากดูด ตัวเต็มวัย มีลักษณะคล้ายยุงลำตัวปีกและขามีสีดำ ท้องสีเขียวกลางหลังจะมีสีเหลือง

ลักษณะการทำลาย ใบชาที่ถูกทำลายจะมีรอยแผลไหม้เป็นวงเล็กๆ หรือเป็นจุดๆ ทำให้ยอดและใบอ่อนหงิกงอได้
การป้องกันกำจัด ใช้สารไพรทรอยสังเคราะห์ฉีดพ่น

ไรแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์ (Oligonychus coffear (Niether)

ลักษณะการทำลาย จะดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบและยอดอ่อนของชา ทำให้ใบชาหด หงิกงอ
การป้องกันกำจัด ระยะที่โรคระบาดให้ใช้สารเคมีป้องกันกำจัด acaricide อัตรา 1 ลิตรต่อน้ำ 200 ลิตร ฉีดให้เปียกทั้งส่วนบนและล่างใบและฉีดครั้งที่ 2 หลังจากฉีดครั้งแรก 1-2 สัปดาห์

เพลี้ยอ่อน
ลักษณะการทำลาย จะทำลายใบชาโดยการดูดน้ำเลี้ยง ทำให้ใบหงิก ใบย่อน และม้วนต่ำลง
การป้องกันกำจัด ใช้สารเคมีเชวิน ความเข้มข้น 0.5% ฉีดพ่นให้ทั่วทรงพุ่ม

หนอนม้วนใบ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Homona coffearia (Niether)

ลักษณะการทำลาย จะทำความเสียหายต่อใบและยอดอ่อนของชา โดยหนอนจะนำใบมาติดกันแล้วกัดกินใบ ตัวแม่เป็นผีเสื้อ - กลางคืน ออกวางไข่บนใบชาเป็นกลุ่มๆ ละ 100 ฟองหรือมากกว่านั้น ไข่จะฟักเป็นตัวบุ้งโตเต็มที่ยาว 12-20 มิลลิเมตร เมื่อเข้าดักแด้จะใช้ใบชาสร้างรัง
การป้องกันกำจัด ตัดแต่งกิ่งชาเป็นประจำทุกปี ร่วมกับการใช้วิธีทางชีววิธีโดยนำตัวห้ำ ตัวเบียนตามธรรมชาติ เช่น แมลงประเภทต่อ (wasp) มาใช้

หนอนคืบ
ลักษณะการทำลาย พวกหนอนกินใบต่างๆ จะมีการระบาดในช่วงตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไป โดยจะกัดกินใบทำให้ใบเป็นรูเว้าแหว่ง

การป้องกันกำจัด ใช้สารเคมี Endosulfan 1 ลิตรต่อน้ำ 200 ลิตร ฉีดให้เปียกทั่วใบชา และไม้บังร่มชา

» ประโยชน์ของชา
» แหล่งกำเนิดและประวัติการปลูกชา
» ประวัติการปลูกชาของประเทศไทย
» พันธุ์และการขยายพันธุ์
» การคัดเลือกชาเพื่อทำพันธุ์
» การขยายพันธุ์
» การปลูกและการจัดการสวนชา
» การเตรียมดิน
» การปลูก
» การให้น้ำ
» การทำไม้บังร่ม
» การกำจัดวัชพืช
» ธาตุอาหาร
» การใส่ปุ๋ย
» การเก็บเกี่ยวชา
» การปรับปรุงสวนชา
» โรคและแมลงศัตรูชา
» แมลงศัตรูชา
» ผลกระทบจากข้อตกลงแกลต์และแนวทางการปรับตัว

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย